Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_5

Oxford_3000_5

Last update 

Oxford_3000_5

Items (49)

 • nhân tạo

  artificial - (adj) - /,ɑ:ti'fiʃəl/

 • nhân tạo

  artificially - (adv) - /,ɑ:ti'fiʃəli/

 • nghệ sĩ

  artist - (n) - /'ɑ:tist/

 • thuộc nghệ thuật,thuộc mỹ thuật

  artistic - (adj) - /ɑ:'tistik/

 • như (as you know…)

  as - prep.,(adv).,conj. - /æz,əz/

 • ngượng,xấu hổ

  ashamed - (adj) - /ə'ʃeimd/

 • về một bên,sang một bên

  aside - (adv) - /ə'said/

 • ra,trừ ra

  aside - from - ngoài

 • ngoài… ra

  apart - from - /ə'pɑ:t/

 • hỏi

  ask - (v) - /ɑ:sk/

 • ngủ,đang ngủ

  asleep - (adj) - /ə'sli:p/

 • thiếp đi

  fall - asleep - ngủ

 • vẻ bề ngoài,diện mạo

  aspect - (n) - /'æspekt/

 • giúp,giúp đỡ; tham dự,có mặt

  assist - (v) - /ə'sist/

 • sự giúp đỡ

  assistance - (n) - /ə'sistəns/

 • người giúp đỡ,người phụ tá; giúp đỡ

  assistant - (n)(adj) - /ə'sistənt/

 • kết giao,liên kết,kết hợp,cho cộng tác

  associate - (v) - /ə'souʃiit/

 • liên kết với

  associated_with - (v) - /ə'souʃiit/

 • sự kết hợp,sự liên kết

  association - (n) - /ə,sousi'eiʃn/

 • mang,khoác,có,lấy (cái vẻ,tính chất…)

  assume - (v) - /ə'sju:m/

 • đảm bảo,cam đoan

  assure - (v) - /ə'ʃuə/

 • khí quyển

  atmosphere - (n) - /'ætməsfiə/

 • nguyên tử

  atom - (n) - /'ætəm/

 • gắn,dán,trói,buộc

  attach - (v) - /ə'tætʃ/

 • attached - (adj) - gắn

 • sự tấn công,sự công kích; tấn công,công kích

  attack - (n)(v) - /ə'tæk/

 • sự cố gắng,sự thử; cố gắng,thử

  attempt - (n)(v) - /ə'tempt/

 • cố gắng,thử

  attempted - (adj) - /ə'temptid/

 • dự,có mặt

  attend - (v) - /ə'tend/

 • sự chú ý

  attention - (n) - /ə'tenʃn/

 • chú ý tới

  pay - attention - (to)

 • thái độ,quan điểm

  attitude - (n) - /'ætitju:d/

 • người được ủy quyền

  attorney - (n)(especially_NAmE) - /ə'tə:ni/

 • hút; thu hút,hấp dẫn

  attract - (v) - /ə'trækt/

 • sự hút,sức hút

  attraction - (n) - /ə'trækʃn/

 • hút,thu hút,có duyên,lôi cuốn

  attractive - (adj) - /ə'træktiv/

 • thính,khan giả

  audience - (n) - /'ɔ:djəns/

 • tháng Tám

  August - (n)(abbr.Aug.) - /'ɔ:gəst-ɔ:'gʌst/

 • cô,dì

  aunt - (n) - /ɑ:nt/

 • tác giả

  author - (n) - /'ɔ:θə/

 • uy quyền,quyền lực

  authority - (n) - /ɔ:'θɔriti/

 • tự động

  automatic - (adj) - /,ɔ:tə'mætik/

 • cách tự động

  automatically - (adv) - một

 • mùa thu (US: mùa thu là fall)

  autumn - (n)(especially_BrE) - /'ɔ:təm/

 • có thể dùng được,có giá trị,hiệu lực

  available - (adj) - /ə'veiləbl/

 • trung bình,số trung bình,mức trung bình

  average - adj.,(n) - /'ævəridʤ/

 • tránh,tránh xa

  avoid - (v) - /ə'vɔid/

 • đánh thức,làm thức dậy

  awake - (adj) - /ə'weik/

 • phần thưởng; tặng,thưởng

  award - (n)(v) - /ə'wɔ:d/