Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_6

Oxford_3000_6

Last update 

Oxford_3000_6

Items (49)

 • xa,xa cách,rời xa,đi xa

  away - (adv) - /ə'wei/

 • oai nghiêm,dễ sợ

  awful - (adj) - /'ɔ:ful/

 • tàn khốc,khủng khiếp

  awfully - (adv) - /'ɔ:fuly/

 • vụng về,lung túng

  awkward - (adj) - /'ɔ:kwəd/

 • vụng về,lung túng

  awkwardly - (adv) - /'ɔ:kwədly/

 • lưng,về phía sau,trở lại

  back - (n)adj.,(adv).,(v) - /bæk/

 • phía sau; nền

  background - (n) - /'bækgraund/

 • xuôi ngược,tới lui

  backwards - (also_backward_especially_in_NAmE)(adv) - /'bækwədz/

 • về phía sau,lùi lại

  backward - (adj) - /'bækwəd/

 • vi khuẩn

  bacteria - (n) - /bæk'tiəriəm/

 • xấu,tồi

  bad - (adj) - /bæd/

 • thỉu,thối,hỏng

  go - bad - bẩn

 • xấu,tồi

  badly - (adv) - /'bædli/

 • xấu tính,dễ nổi cáu

  bad-tempered - (adj) - /'bæd'tempəd/

 • bao,túi,cặp xách

  bag - (n) - /bæg/

 • hành lý

  baggage - (n)(especially_NAmE) - /'bædidʤ/

 • nung,nướng bằng lò

  bake - (v) - /beik/

 • cái cân; làm cho cân bằng,tương xứng

  balance - (n)(v) - /'bæləns/

 • quả bóng

  ball - (n) - /bɔ:l/

 • cấm,cấm chỉ; sự cấm

  ban - (v)(n) - /bæn/

 • băng,đai,nẹp

  band - (n) - /bænd/

 • dải băng; băng bó

  bandage - (n)(v) - /'bændidʤ/

 • bờ (sông…) ,đê

  bank - (n) - /bæɳk/

 • quán bán rượu

  bar - (n) - /bɑ:/

 • sự mặc cả,sự giao kèo mua bán

  bargain - (n) - /'bɑ:gin/

 • đặt chướng ngại vật

  barrier - (n) - /bæriə/

 • cơ sở,cơ bản,nền móng; đặt tên,đặt cơ sở trên cái gì

  base - (n)(v) - /beis/

 • dựa trên

  based_on - (v) - /beis/

 • cơ bản,cơ sở

  basic - (adj) - /'beisik/

 • cơ bản,về cơ bản

  basically - (adv) - /'beisikəli/

 • nền tảng,cơ sở

  basis - (n) - /'beisis/

 • sự tắm

  bath - (n) - /bɑ:θ/

 • tắm,nhà vệ sinh

  bathroom - (n) - buồng

 • pin,ắc quy

  battery - (n) - /'bætəri/

 • trận đánh,chiến thuật

  battle - (n) - /'bætl/

 • gian (nhà),nhịp (cầu),chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế

  bay - (n) - /bei/

 • bãi biển

  beach - (n) - /bi:tʃ/

 • mỏ chim

  beak - (n) - /bi:k/

 • mang,cầm,vác,đeo,ôm

  bear - (v) - /beə/

 • râu

  beard - (n) - /biəd/

 • tiếng đập,sự đập; đánh đập,đấm

  beat - (n)(v) - /bi:t/

 • đẹp

  beautiful - (adj) - /'bju:təful/

 • tốt đẹp,đáng hài lòng

  beautifully - (adv) - /'bju:təfuli/

 • vẻ đẹp,cái đẹp; người đẹp

  beauty - (n) - /'bju:ti/

 • bởi vì,vì

  because - conj. - /bi'kɔz/

 • vì,do bởi

  because_of - prep. - /bi'kɔz/

 • trở thành,trở nên

  become - (v) - /bi'kʌm/

 • cái giường

  bed - (n) - /bed/

 • phòng ngủ

  bedroom - (n) - /'bedrum/