Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_7

Oxford_3000_7

Last update 

Oxford_3000_6

Items (49)

 • rượu bia

  beer - (n) - /bi:ə/

 • trước,đằng trước

  before - prep.,conj.,(adv) - /bi'fɔ:/

 • bắt đầu,khởi đầu

  begin - (v) - /bi'gin/

 • phần đầu,lúc bắt đầu,lúc khởi đầu

  beginning - (n) - /bi'giniɳ/

 • sự thay mặt

  behalf - (n) - /bi:hɑ:f/

 • thay mặt cho ai,nhân danh ai

  on-behalf-of-sb - (n) - /bi:hɑ:f/

 • nhân danh cá nhân ai

  on-sb’s-behalf - (BrE)(NAmE-in-behalf-of-sb,in-sb’s-behalf)(n) - /bi:hɑ:f/

 • đối xử,ăn ở,cư xử

  behave - (v) - /bi'heiv/

 • thái độ,cách đối sử

  behaviour - (BrE)(NAmE-behavior)(n) - /bi'heivjə/

 • sau,ở đằng sau

  behind - prep.,(adv) - /bi'haind/

 • lòng tin,đức tin,sự tin tưởng

  belief - (n) - /bi'li:f/

 • tin,tin tưởng

  believe - (v) - /bi'li:v/

 • cái chuông,tiếng chuông

  bell - (n) - /bel/

 • thuộc về,của,thuộc quyền sở hữu

  belong - (v) - /bi'lɔɳ/

 • ở dưới,dưới thấp,phía dưới

  below - prep.,(adv) - /bi'lou/

 • dây lưng,thắt lưng

  belt - (n) - /belt/

 • chỗ rẽ,chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống,uốn cong

  bend - (v)(n) - /bentʃ/

 • khiếu,sở thích,khuynh hướng

  bent - (adj) - /bent/

 • ở dưới,dưới thấp

  beneath - prep.,(adv) - /bi'ni:θ/

 • lợi,lợi ích; giúp ích,làm lợi cho

  benefit - (n)(v) - /'benifit/

 • bên cạnh,so với

  beside - prep. - /bi'said/

 • đánh cuộc,cá cược; sự đánh cuộc

  bet - (v)(n) - /bet/

 • sự đánh cuộc

  betting - (n) - /beting/

 • tốt hơn,tốt nhất

  better,best - adj - /'betə//best/

 • tốt,khỏe

  good,well - adj - /gud//wel/

 • giữa,ở giữa

  between - prep.,(adv) - /bi'twi:n/

 • ở xa,phía bên kia

  beyond - prep.,(adv) - /bi'jɔnd/

 • đạp

  bicycle(also-bike)(n) - /'baisikl/ - xe

 • đặt giá,trả giá; sự đặt giá,sự trả giá

  bid - (v)(n) - /bid/

 • to,lớn

  big - (adj) - /big/

 • hóa đơn,giấy bạc

  bill - (n) - /bil/

 • thùng,thùng đựng rượu

  bin - (n)(BrE) - /bin/

 • sinh vật học

  biology - (n) - /bai'ɔlədʤi/

 • chim

  bird - (n) - /bə:d/

 • sự ra đời,sự sinh đẻ

  birth - (n) - /bə:θ/

 • ra

  give-birth(to)(n) - /bə:θ/ - sinh

 • ngày sinh,sinh nhật

  birthday - (n) - /'bə:θdei/

 • bánh quy

  biscuit - (n)(BrE) - /'biskit/

 • miếng,mảnh

  bit - (n)(especially-BrE) - /bit/

 • một chút,một tí

  a-bit - (n - /bit/

 • cắn,ngoạm; sự cắn,sự ngoạm

  bite - (v)(n) - /bait/

 • đắng; đắng cay,chua xót

  bitter - (adj) - /'bitə/

 • đắng,đắng cay,chua xót

  bitterly - (adv) - /'bitəli/

 • đen; màu đen

  black - adj.,(n) - /blæk/

 • lưỡi (dao,kiếm); lá (cỏ,cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)

  blade - (n) - /bleid/

 • khiển trách,mắng trách; sự khiển trách,sự mắng trách

  blame - (v)(n) - /bleim/

 • trống,để trắng; sự trống rỗng

  blank - adj.,(n) - /blæɳk/

 • ngây ra,không có thần

  blankly - (adv) - /'blæɳkli/

 • đui,mù

  blind - (adj) - /blaind/