Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_10

Oxford_3000_10

Last update 

Oxford_3000_10

Items (49)

 • tài,có năng lực; có khả năng,cả gan

  capable(of)(adj) - /'keipәb(ә)l/ - có

 • năng lực,khả năng tiếp thu,năng suất

  capacity - (n) - /kə'pæsiti/

 • thủ đô,tiền vốn; chủ yếu,chính yếu,cơ bản

  capital - (n)(adj) - /ˈkæpɪtl/

 • người cầm đầu,người chỉ huy,thủ lĩnh

  captain - (n) - /'kæptin/

 • bắt giữ,bắt; sự bắt giữ,sự bị bắt

  capture - (v)(n) - /'kæptʃə/

 • xe hơi

  car - (n) - /kɑ:/

 • thẻ,thiếp

  card - (n) - /kɑ:d/

 • bìa cứng,các tông

  cardboard - (n) - /´ka:d¸bɔ:d/

 • sự chăm sóc,chăm nom; chăm sóc

  care - (n)(v) - /kɛər/

 • giữ gìn

  take-care(of)(n)(v) - /kɛər/ - sự

 • trông nom,chăm sóc

  care-for - (n)(v) - /kɛər/

 • nghề nghiệp,sự nghiệp

  career - (n) - /kə'riə/

 • cẩn thận,cẩn trọng,biết giữ gìn

  careful - (adj) - /'keəful/

 • cẩn thận,chu đáo

  carefully - (adv) - /´kɛəfuli/

 • sơ suất,cầu thả

  careless - (adj) - /´kɛəlis/

 • cẩu thả,bất cẩn

  carelessly - (adv) - /´kɛəlis/

 • tấm thảm,thảm (cỏ)

  carpet - (n) - /'kɑ:pit/

 • củ cà rốt

  carrot - (n) - /´kærət/

 • mang,vác,khuân chở

  carry - (v) - /ˈkæri/

 • vỏ,ngăn,túi

  case - (n) - /keis/

 • nếu......

  in-case(of) - (n) - /keis/

 • tiền,tiền mặt

  cash - (n) - /kæʃ/

 • quăng,ném,thả,đánh gục; sự quăng,sự ném (lưới),sự thả (neo)

  cast - (v)(n) - /kɑ:st/

 • thành trì,thành quách

  castle - (n) - /'kɑ:sl/

 • con mèo

  cat - (n) - /kæt/

 • bắt lấy,nắm lấy,tóm lấy,chộp lấy

  catch - (v) - /kætʃ/

 • hạng,loại; phạm trù

  category - (n) - /'kætigəri/

 • nguyên nhân,nguyên do; gây ra,gây nên

  cause - (n)(v) - /kɔ:z/

 • dừng,ngừng,ngớt,thôi,hết,tạnh

  cease - (v) - /si:s/

 • trần nhà

  ceiling - (n) - /ˈsilɪŋ/

 • kỷ niệm,làm lễ kỷ niệm; tán dương,ca tụng

  celebrate - (v) - /'selibreit/

 • sự kỷ niệm,lễ kỷ niệm; sự tán dương,sự ca tụng

  celebration - (n) - /,seli'breiʃn/

 • ô,ngăn

  cell - (n) - /sel/

 • phone)(n)(especially NAmE) điện thoại di động

  cellphone - (also - cellular

 • đồng xu (=1/100 đô la)

  cent - (n)(abbr.c,ct) - /sent/

 • cm) xen ti met

  centimetre - (BrE)(NAmE - centimeter)(n)(abbr.

 • trung tâm,ở giữa,trung ương

  central - (adj) - /´sentrəl/

 • điểm giữa,trung tâm,trung ương

  centre - (BrE)(NAmEcenter)(n) - /'sentə/

 • thế kỷ

  century - (n) - /'sentʃuri/

 • nghi thức,nghi lễ

  ceremony - (n) - /´seriməni/

 • chắc chắn

  certain - adj.,pro(n) - /'sə:tn/

 • chắc chắn,nhất định

  certainly - (adv) - /´sə:tnli/

 • thiếu chính xác,không chắc chắn

  uncertain - (adj) - /ʌn'sə:tn/

 • giấy chứng nhận,bằng,chứng chỉ

  certificate - (n) - /sə'tifikit/

 • dây,xích; xính lại,trói lại

  chain - (n)(v) - /tʃeɪn/

 • ghế

  chair - (n) - /tʃeə/

 • chủ tịch,chủ tọa

  chairman,chairwoman - (n) - /'tʃeəmən//'tʃeə,wumən/

 • sự thử thách,sự thách thức; thách thức,thử thách

  challenge - (n)(v) - /'tʃælindʤ/

 • buồng,phòng,buồng ngủ

  chamber - (n) - /ˈtʃeɪmbər/