Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Zulu Phrasebook

Zulu Phrasebook

Last update 

A useful collection of words and phrases to travellers in Zulu-speaking areas.

Items (282)

 • uyakwazi ukukhuluma isiZulu?

  can you speak isiZulu?

 • uyasazi isiZulu?

  do you know isiZulu?

 • Cha, angisazi

  No, I can't

 • Ngisafunda ukukhuluma isiZulu

  I am still learning

 • Yebo, ngiyasikhuluma

  Yes, I can speak it

 • Nikhulumani ekhaya?

  What do you speak at home?

 • Sikhuluma isiBhunu

  We speak Afrikaans

 • Angizwa

  I don't understand

 • Awuphinde

  Please repeat

 • Ngiyaxolisa

  Sorry

 • Awukhulume kancane

  Please speak slowly

 • Angiqondi kahle

  I don't understand

 • Uyamazi uJohn?

  Do you know John?

 • Yebo ngiyamazi

  Yes, I do know him

 • Cha, angimazi

  No, I don't know him

 • Ungumhlobo muni?

  What nationality are you?

 • Ungowasiphi isizwe?

  What nation are you from?

 • NgiyiMelika

  I am an American

 • Umama

  Mother

 • Letha

  Bring

 • Bheka

  Look

 • Siza

  Help

 • Bona

  See

 • Ukudla

  Food

 • Upelepele

  Pepper, chillies

 • Pheka

  Cook

 • Itiye

  Tea

 • Thatha

  Take

 • Umakoti

  Bride

 • Ukufika

  To arrive

 • Ikhanda

  Head (human)

 • Hlala

  Sit, stay

 • Dlala

  Play

 • Cela

  Ask for, please

 • Qala

  Start

 • Xoxa

  Chat, discuss

 • Cabanga

  Think

 • Chitha

  Spill

 • Ncenga

  Plead

 • Gcina

  End

 • Ngcolisa

  Dirty

 • Qeda

  Complete

 • Isinqumo

  Decision

 • Umugqa

  Line, row

 • Ngqongqoza

  Knock

 • Xabana

  Argue

 • iXhosa

  Xhosa person

 • Nxese

  Sorry

 • Gxuma

  Jump

 • Ingxoxo

  Conversation

 • Sawubona

  Hello (to one)

 • Sanibona

  Hello (to many)

 • Unjani?

  How are you? (to one)

 • Ninjani?

  How are you? (to many)

 • Ngisaphila

  I am still fine

 • Sikhona

  We are fine

 • Wena unjani?

  And how are you?

 • Nina ninjani?

  And how are all of you?

 • Nami ngiyaphila

  I am also fine

 • Nathi sikhona

  We are also fine

 • Kuhle

  Good

 • Ngiyajabula ukuzwa lokho

  I am pleased to hear that

 • Kade ngakugcina

  I haven't seen you for a long time

 • Mehlomadala

  Long time no see

 • Hamba kahle

  Go well (to one)

 • Hambani kahle

  Go well (to many)

 • Sala kahle

  Stay well (to one)

 • Salani kahle

  Stay well (to many)

 • Sizobonana kusasa

  We will see each other tomorrow

 • Phila

  Well

 • Gula

  Ill

 • Buza

  Ask question

 • Zwa

  Hear/ understand

 • Jabula

  to be happy

 • Sala

  Stay/ remain

 • Hamba

  Go

 • Kusasa

  Tomorrow

 • Namhlanje

  Today

 • Ekhaya

  At home

 • Umkami

  My wife

 • Kodwa

  But

 • Dabuka

  Sad

 • Umkhuhlane

  Cold

 • Namuhla

  Today

 • Kunjani ekhaya?

  How is everybody at home?

 • Ukubingelela

  Greeting/ to greet

 • Mnumzane

  Sir

 • Nkosikazi

  Madam (married woman)

 • Madoda

  men

 • Mfowethu

  my brother

 • Mngane wami

  my friend

 • Mfana

  Boy

 • Baba

  less formal for older man

 • Ma

  less formal for older lady

 • makhosikazi

  ladies

 • dadewethu

  my sister

 • mntanami

  my child

 • ntombazane

  young girl

 • yiba nesibindi

  have a liver, take heart/ courage

 • phethwe

  controlled by

 • thenga

  buy

 • amaphilisi

  pills

 • ubaba

  father

 • umyeni

  husband

 • umntwana

  child

 • ave kulula

  isn't that easy

 • yiba nosuku oluhle

  have a nice day

 • Igama lami uRachelle

  My name is Rachelle

 • Ubani igama lakho?

  What is your name?

 • Ngubani elakho?

  What is yours?

 • Ubani isibongo sakho?

  What is your surname?

 • Isibongo sami uLittle

  My surname is Little

 • Nangu uJohn

  This is John

 • Nangu umngane wami uJohn

  This is my friend, John

 • Naba abangane bami, uAnna noKenzie

  Here are my friends, Anna and Kenzie

 • Ngiyajabula ukukwazi

  I am pleased to know you

 • Ngithokoza ulwazi

  I enjoy the knowledge

 • Uphumaphi?

  Where do you come from?

 • Ngiphuma eKhanada

  I come from Canada

 • Ngiphuma phesheya

  I come from overseas

 • Uhlalaphi?

  Where do you live?

 • Ngihlala eMgungundlovu

  I live in Pietmaritzburg

 • Sithini isithakazelo sakho?

  What is your praise name?

 • Singu

  It is

 • Dlovu

  Elephant

 • Lami

  Mine

 • ifu

  cloud

 • ukuza

  come

 • idada

  duck

 • vala

  close

 • vula

  open

 • isisu

  stomach

 • hhola

  earn

 • tshala

  plant

 • uju

  honey

 • klwebha

  scratch

 • ibhubesi

  lion

 • bheka

  look

 • umgodi

  hole

 • umuzi

  homestead

 • bhala

  write

 • uku

  to

 • Sengididekile

  Now i am confused

 • Khululeka

  relax

 • Kuzolunga

  It will all be ok

 • Lapha

  here

 • Lapho

  there

 • laphaya

  yonder

 • landa

  fetch

 • hlakula

  weed

 • khipha

  take out

 • chela

  water

 • faka

  put (in)

 • tshala

  plant

 • sika

  cut

 • lahla

  throw away

 • mba

  dig

 • buyisa

  return (bring back)

 • ya

  go to

 • phela

  finish

 • fa/ file

  die, dead

 • hluma

  sprout

 • khahlela

  bloom

 • limala

  get hurt

 • anele

  enough

 • susa

  remove

 • ifosholo/ amafosholo

  shovel

 • isipedi/ izipedi

  spade

 • igeja/ amageja

  amageja

 • ithumbu/ amathumbu

  hosepipe

 • ireki/ amareki

  rake

 • umpompi/ ompompi

  tap

 • isikelo/ izikelo

  shears/ scissors

 • utshani

  grass

 • ukhula

  weeds

 • umquba

  compost

 • inhlabathi

  soil

 • imbali/ izimbali

  flower

 • umgodi/ imigodi

  hole

 • ikhasi/ amakhasi

  leaf

 • isihlahla/ izihlahla

  shrub

 • imbewu/ izimbewu

  seeds

 • amanzi

  water

 • ibhala/ amabhala

  wheelbarrow

 • gljima

  run

 • hleka

  laugh

 • geza

  wash

 • funda

  read

 • khala

  cry

 • phuma

  come from/ exit

 • lalela

  listen

 • cula

  sing

 • khuluma

  talk

 • akha

  make

 • deka

  set/ lay

 • sula

  wipe/ dry dishes

 • beka

  put (down)/ away

 • shanela

  sweep

 • dasida

  dust

 • neka

  hang up

 • ayina

  iron

 • endlala

  make up bed

 • cwecwa

  peel

 • phuka

  break

 • azi

  know

 • khohla

  forget

 • bonga

  thank

 • funa

  want/ look for

 • thanda

  like/ love

 • sebenza

  work

 • osa

  roast/ toast/ fry/ grill

 • enza

  do/ doing a job (also use when "making" tea)

 • itiye/ amatiye

  tea

 • ikhofi/ amakhofi

  coffee

 • iqanda/ amaqanda

  egg

 • izambane/ amazambane

  potato

 • ubhonntshisi/ obhontshisi

  beans

 • inyama/ izinyama

  meat

 • ithanga/ amathanga

  pumpkin

 • irayisi

  rice

 • ushukela

  sugar

 • ikamelo/ amakamelo

  room

 • ingubo/ izingubo

  dress/ clothes

 • umbhede/ imibhede

  bed

 • insipho/ izinsipho

  soap

 • inkomishi/ izinkomishi

  cup

 • uthuli/ izintuli

  dust

 • ummese/ imimese

  knife

 • umsebenzi/ imisebenzi

  work

 • isitsha/ izitsha

  dish

 • itafula/ amatafula

  table

 • ngiyabonga

  thank you

 • angazi

  i don't know

 • ngikhohliwe

  i have forgotten

 • kuphelile

  it is finished

 • ngiqedile

  i have finished

 • kuphukile

  it is broken

 • kufile

  it is dead/ broken

 • ngicela uxolo

  i ask for forgiveness

 • usuku

  a day

 • ekuseni

  in the morning

 • emini

  midday

 • ntambama

  in the afternoon

 • entshonalanga

  sunset

 • langa

  sun

 • ebusuku

  at night

 • izinsuku

  progression of days

 • ngomhlomunye

  day after tomorrow

 • izolo

  yesterday

 • kuthangi

  day before yesterday

 • manje

  now

 • ngoMsombuluko

  on Monday

 • ngoLwesibili

  on tuesday

 • ngoLwesithathu

  on wednesday

 • ngoLwesine

  on Thursday

 • ngoLwesihlanu

  on friday

 • ngoMgqibelo

  on saturday

 • ngeSonto

  on sunday

 • ngempelasonto

  over the weekend

 • sonto

  week

 • pela

  finish/ complete

 • buya

  return

 • nika

  give

 • cinga

  search for

 • fika

  arrive/ come

 • phumula

  rest

 • phuza

  drink

 • umuntu/ abantu

  person

 • incwadi/ izincwadi

  letter/ book

 • amakhaya

  the home

 • futhi

  also/ and

 • -phi

  where

 • -ni

  what

 • nini

  when

 • ubani

  who

 • za

  come

 • bese

  and then

 • zama

  try

 • imali

  money

 • umnyango

  door

 • ungena

  to enter

 • qhubeka

  continue