Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Swedish Andres - Advanced

Swedish Andres - Advanced

Last update 

Advancera ord

Items (381)

 • anstränga (sig)

  to make an effort

 • avsikt

  intention

 • avtal

  contract

 • begära

  to ask for sth.

 • bekämpa

  to fight

 • beredd

  ready

 • erlägga

  to pay

 • framgå

  to be clear

 • fördom

  prejudice

 • förebygga

  to prevent

 • förena

  to bring together

 • förmedla

  to act as an intermediary

 • försumma

  to neglect

 • genomgripande

  radical

 • obetydlig

  insignificant

 • omkomma

  to die

 • orimlig

  unreasonable

 • tillämpa

  to put into practice

 • underlägsen

  inferior

 • uppfinna

  to invent

 • ursprung

  origin

 • utebli

  fail to come

 • åta(ga) sig

  to undertake

 • överge

  to abandon

 • ömsesidig

  mutual

 • angelägen

  anxious

 • anteckna

  to note down

 • avlida

  to die

 • avstå

  to refrain

 • begagnad

  second hand

 • begrepp

  expression

 • bestämmelse

  rule

 • beträffande

  regarding

 • bilaga

  attachment

 • framhålla

  to emphasize

 • förefalla

  to look like

 • förtryck

  oppression

 • förvara

  to store

 • genomgående

  common

 • infinna sig

  to show up

 • inhemsk

  domestic

 • insats

  contribution

 • nederlag

  defeat

 • påfallande

  evident

 • samvete

  conscience

 • umgås

  to be together

 • uppge

  to give up, to say

 • urskilja

  to distinguish

 • utgöra

  to consist of

 • åskådare

  spectator

 • anpassa (r de t)

  to adjust / to adapt

 • an/ta (tar tog tagit)

  to assume

 • avsnitt (et -)

  a section / a part

 • besked (et -)

  an answer / information

 • betrakta (r de t)

  to look at

 • betydande

  considerable

 • bevara (r de t)

  to protect

 • därigenom

  by that means

 • er/hålla (håller höll hållit)

  to receive

 • erinra (r de t)

  to object / to remind

 • förenkla (r de t)

  to simplify

 • förhandla (r de t)

  to negociate

 • förmög/en (et na)

  wealthy

 • inne/bära (bär bar burit)

  to involve

 • instäm/ma (mer de t)

  to agree

 • oerhör/d (t da)

  enormous

 • omdöme (t n)

  a judgement / an opinion

 • redovisa (r de t)

  to show

 • sammanhang (et -)

  a context

 • tillfredsställande

  satisfactory

 • underrätta (r de t)

  to inform

 • upp/stå (står stod stått)

  to come up

 • utveckla/s (s des ts)

  to develop

 • åter/stå (står stod stått)

  to remain

 • överens

  agreed

 • en anledning (-en -ar, subst)

  reason (substantiv)

 • Anledningen till att han inte kom var att han hade försovit sig." anmäler (-er -de -t, verb)

  report; register

 • avlägsen (-et -na, adj)

  remote, distant

 • ett avstånd (-et -, subst)

  distance

 • bedömer (-er -de -t, verb)

  evaluate, assess

 • beställer (-er -de -t, verb)

  order, book

 • ett bidrag (-et -, subst)

  financial support, grant

 • däremot (adv)

  however, but

 • efterfrågan (- - O, subst)

  demand

 • en erfarenhet (-en -er, subst)

  experience

 • framställer (att framställa, framställde, har framställt, är framställd, framställ!, verb)

  depict; manufacture

 • förbereder (att förbereda, förberedde, har förberett, är förberedd, förbered!, verb)

  prepare in advance; rehearse

 • ett förbud (förbudet, förbud, förbuden, subst.)

  ban, prohibition

 • ett genomsnitt (genomsnittet, genomsnitt, genomsnitten, subst.)

  average

 • en hänsyn (hänsynen, hänsyn, hänsynen, subst. )

  respect for others' wishes and interests; (take into)account

 • ett inflytande (inflytandet, inflytanden, inflytandena, subst. )

  influence

 • likgiltig (likgiltigt, likgiltiga, adj.)

  indifferent; uninteresting

 • närvarande ( adj. )

  present Motsats: frånvarande

 • ogillar (verb )

  dislike; declare invalid, refuse

 • ett tillfälle (tillfället, tillfällen, tillfällena LYSSNA subst.)

  a given time; opportunity

 • undviker (att undvika, undvek, har undvikit, är undviken, undvik! ,verb )

  håller sig borta från; avoid

 • ett meddelande (-t, -n, subst)

  message

 • misstänker (-er, -te, -t, verb)

  suspect

 • pågår (att pågå, -går, -gick, -gått, verb)

  be underway, is going on

 • ett sammanträde (-t, -n, subst)

  meeting

 • begränsar

  verb limit; restrict

 • behåller

  verb have kvar; keep

 • besviken (besviket, besvikna)

  adj. ledsen för att något inte blev som man hoppades

 • bortom

  prep. på andra sidan om; beyoud

 • ger sig

  v. kapitulerar, ger upp->surrender, give up

 • ger sig av

  v. börjar en resa; take off; leave

 • ger sig på

  v. anfaller, angriper->attack; börjar arbeta med->embark on

 • envis (-t, -a)

  adj. does not provide themselves, stubborn, persistent, obstinate

 • förblir

  v. remains, continues to be

 • en fördel (-en, -ar)

  v. advantage; Motsats: nackdel

 • föredrar

  v. prefer;read,explain

 • förgäves

  adv. In vain

 • ett förhållande

  n. condition,circumstance; relationship

 • motsvarar

  v. conrespond to, is equivalent or comparable with; meet, satisfy (requirements, preferences, etc.)

 • förvandlar

  v. förändrar fullständigt; turn into

 • håller med

  v. har samma åsikt som

 • ngn ~ med (ngn) (om ngt/SATS)

  ngn ~ med (ngn) (om ngt/SATS)

 • godkänner

  v. approve, accept Motsats: underkänner

 • indelar

  v. divide ngn ~ ngt (i några)

 • inför

  v. begin to use or apply

 • inför

  prep. before, for

 • ett innehåll

  n. content, substance

 • medger

  v. håller med om,erkänner->agree, acknowledge;enable, allow

 • omedelbar

  adj. direkt, ögonblicklig->direct, instantaneous

 • omedelbart

  adv. Genast->immediately

 • verkar

  v. look, seem, appear; is effective

 • ett resultat

  n. result

 • en oro

  n. concern, anxiety

 • en bostad

  n. home, house

 • en räkning

  n. math; computation, summation; bill, invoice

 • en regering

  n. government

 • bortkastad

  adj. wasted

 • en förväntan (förväntan, förväntningar, förväntningarna)

  n. expectation

 • annorlunda

  adj. unusual, different adv. på annat sätt

 • under tiden

  meanwhile

 • emellertid

  adv. however

 • oväsen (-det)

  n. noise

 • upptänker

  v. discover

 • anser

  v. think, consider

 • anställer

  v. employ

 • en avdelning

  n. department, part

 • en avgift

  n. charge, fee

 • ett angrepp

  subst. anfall, attack

 • anländer

  v. arrive

 • avvaktar

  verb väntar på

 • ett behov

  subst. something you need, necessity

 • ett bekymmer

  subst. (anledning till) oro; problem

 • ett biträde

  subst. assistant

 • efterhand

  adv. så småningom, gradually, eventually

 • föreslår

  verb ger ett förslag, rekommenderar

 • förföljer

  verb hunt (to catch); harass

 • förnekar

  verb deny a claim, an accusation e.d.

 • förorsakar

  verb is the cause, cause, induce

 • försörjer

  verb support for substance

 • en omständighet

  subst. Condition, circumstance

 • underskattar

  verb underestimate

 • undgår

  verb escape

 • upprepar

  verb tar om, repeterar

 • utnyttjar

  verb benefits from, using

 • överraskar

  verb surprise

 • en nödvändighet

  n. necessity

 • vårdnad

  n. custody for children

 • behandlar

  v. treat, care; deal with

 • enskild

  adj. private; seperate

 • en framgång

  n. success

 • ett företåg

  n. company, firm

 • gemensam (-t, -ma)

  adj. common

 • tillbringar

  v. spend

 • en åsikt (-er)

  n. opinion

 • ansvar (et O)

  responsability

 • avskeda (r de t)

  to dismiss

 • be/finna (finner fann funnit) sig

  to feel

 • beläg/en (et na)

  situated

 • beundra (r de t)

  to admire

 • därmed

  with that

 • er/sätta (sätter satte satt)

  to replace

 • förbättra (r de t)

  to improve

 • förekomst (en er)

  existence

 • förhindra (r de t)

  to prevent

 • förtjäna (r de t)

  to deserve

 • förväxla (r de t)

  to mix up

 • in/se (ser såg sett)

  to realize

 • inträffa (r de t)

  to happen

 • medvet/en (et na)

  conscious

 • nedanstående

  the story mentionned below

 • ogiltig (t a)

  invalid

 • ojämn (t a)

  uneven

 • omfattande

  extensive

 • på/stå (står stod stått)

  to say

 • tillstånd (et -)

  permission

 • uppfatta (r de t)

  to understand

 • uppträ/da (der dde tt)

  to appear

 • utrymme (t n)

  space

 • åtskillig (t a)

  considerable

 • anmärk/a (er te t)

  to remark / to criticize

 • anordna (r de t)

  to organize

 • ansök/a (er te t)

  to apply

 • antal (et -)

  a number, a quantity

 • av/göra (gör gjorde gjort)

  to decide, to conclude

 • av/råda (råder rådde rått)

  to warn against

 • avskaffa (r de t)

  to abolish

 • bekant (- a)

  well-known

 • belopp (et -)

  an amount, a sum

 • be/stå (står stod stått) av

  to consist of, to contain

 • enbart

  merely

 • erkän/na (ner de t)

  to acknowledge, to admit

 • framkalla (r de t)

  to produce, to cause

 • föremål (et -)

  a thing, an object

 • förhör (et -)

  a questionning, an interview

 • förmåga (n O)

  an ability, a power

 • gemenskap (en O)

  a fellowship

 • in/gå (går gick gått)

  to be included in, to form a part of

 • inbrott (et -)

  a burglary

 • motstånd (et o)

  a resistance, an opposition

 • påverkan (- o)

  an influence

 • redo/göra (gör gjorde gjort)

  to account for, to describe

 • tillverka (r de t)

  to manufacture

 • upp/höra (hör hörde hört)

  to stop

 • ut/föra (för förde fört)

  to perform, to carry out

 • anger

  verb announces, say; anmäler (till polisen)

 • skrämmer

  verb scare

 • stolt

  adj. proud

 • avbryter

  verb stop; interrupt

 • angående

  prep. Regarding

 • ett avbrott

  subst. interruption, break

 • beger sig

  verb går, åker, reser, far

 • beklagar

  verb be sorry, express or feel sadness

 • bekänner

  verb confess,profess(表示,宣称信仰)

 • beräknar

  verb calculate, estimate, anticipated

 • bifogar

  verb add, attach

 • enstaka

  adj., ingen böjning occasional,few

 • erövrar

  verb conquer, occupy

 • en förbindelse

  subst. relationship, connection

 • en förbrukning

  subst. consumption

 • en förlust (er)

  subst. loss

 • genomför

  verb implement

 • ett intryck

  subst. impression

 • förlorar

  verb lose

 • ett intyg

  subst. certificate

 • medför

  verb bring; lead to, cause

 • omgående

  adv. forthwith, immediately

 • någorlunda

  adv. Relatively, pretty

 • påpekar

  verb point out

 • sammanfattar

  verb summarize

 • en tillgång (-ar)

  subst. access; asset

 • underkänner

  verb fail, reject

 • upprörd

  adj. angry and highly critical,upset

 • ett uttryck

  subst. expression

 • stöder stödjer

  verb ( stödde, har stött, är stödd, stöd ) support

 • super

  verb (att supa, söp, har supit, -, sup!) dricker mycket sprit, krökar

 • svider

  verb (att svida, sved, har svidit, -, -) hurts in a burning way, sting

 • sviker

  verb (att svika, svek, har svikit, är sviken, svik!) betray; is not enough

 • sväljer

  verb 〈att svälja, svalde, har svalt, är svald, svälj!〉 swallow; accept

 • svälter

  verb 〈att svälta, svalt, har svultit, -, -〉 starve

 • svär

  verb 〈att svära, svor, har svurit, är svuren, svär!〉 swear

 • tiger

  verb 〈att tiga, teg, har tigit, -, tig!〉 do not say anything, keep a secret

 • en andel

  a share

 • anklagar

  to accuse

 • avtar

  to decrease

 • avundsjuk

  jealous

 • bekräftar

  to confirm

 • belyser

  to light up

 • belåten

  satisfied

 • bortskämd

  spoilt

 • framstående

  proeminent

 • ett framsteg

  a progress

 • förmodar

  to suppose

 • förorenar

  to pollute

 • en förteckning

  a list

 • en förutsättning

  a condition

 • inskränker

  to reduce

 • invecklad

  complicated

 • ett medeltal

  an average

 • olaga

  illegal

 • påfrestande

  arduous

 • tillfällig

  temporary

 • ett underskott

  a deficit

 • uppgår till

  to amount to

 • ett utbud

  a supply

 • utreder

  to investigate

 • åstakommer

  to accomplish

 • anfall

  attack

 • anhålla

  to ask for something, to arrest

 • avsedd (för)

  meant, intended (for)

 • avslöja

  to reveal, to disclose

 • befalla

  to order, to command

 • beröm

  a praise

 • beskydda

  to protect

 • efterlysa

  to search

 • erfordra

  to require, to need

 • förebrå

  to blame

 • föreställa (sig)

  to represent, to introduce

 • förnuftig

  sensible, reasonable

 • förolämpa

  to insult, to offend

 • godtycklig

  arbitrary

 • inledning

  an introduction, a beginning

 • invända

  to object, to mind

 • medverkan

  a participation, an assistance

 • obotlig

  incurable

 • pålitlig

  reliable, trustworthy

 • tillgänglig

  accessible, obtainable, available

 • underlag

  a basis, a foundation

 • uppmuntra

  to encourage

 • utförlig

  detailed, exhaustive

 • åtgärd

  measure

 • övertyga

  to convince

 • anlita (+obj)

  to engage

 • anspråk

  claim

 • avböja

  to decline

 • avvara

  to be without

 • begå

  to commit

 • benägen

  willing

 • bevaka

  to look after

 • enastående

  unique

 • förarglig

  awkward

 • fördärva

  to destroy

 • förse

  to provide

 • försvara

  to defend

 • godta

  to accept

 • hänvisa (+till)

  to direct, to refer

 • iaktta

  to observe

 • inrikta

  to concentrate

 • motgång

  misfortune

 • ovanför

  above

 • samband

  connection

 • tillförlitlig

  reliable

 • tillvaro

  existence

 • uppskatta

  to estimate

 • utrusta

  to equip

 • uträtta

  to perform

 • överstiga

  to exceed

 • en anhöring

  a relative

 • avspänd

  relaxed

 • bedriver

  to pursue

 • besegrar

  to defeat

 • ett beteende

  a behaviour

 • ett bistånd

  an assistance

 • enformig

  monotonous

 • ett förbiseende

  an oversight

 • en företeelse

  a phenonmenon

 • en förmaning

  a warning

 • förtrogen

  familiar

 • en förvaltning

  an administration

 • förödmjukar

  to humiliate

 • ihållabde

  continuous

 • medelmåttig

  midiocre

 • oförkämd

  insolent

 • oumbärlig

  indispensable

 • en tillsyn

  a supervision

 • uppmanar

  to exhort

 • ursinning

  furious

 • en utmaning

  a challenge

 • utvidgar

  to expand

 • vedertagen

  accepted

 • ånyo

  again

 • överträffar

  to surpass

 • anhängare

  supporter

 • avvika

  to diverge

 • befintlig

  existing

 • betydligt

  considerably

 • bevittna

  to witness

 • eftersträva

  to strieve

 • enhet

  unit

 • enhällig

  unanimous

 • fördöma

  to condemn

 • förmån

  privilege

 • förpliktelse

  duty

 • förskott

  payment in advance

 • förtroende

  faith

 • förtvivlad

  desperate

 • inställning

  opinion, setting

 • motsättning

  conflict

 • omge

  to surround

 • påtaglig

  manifest

 • underhåll

  allowance, maintenance

 • uppgörelse

  agreement

 • urval

  choice

 • utfärda

  to order

 • utpräglad

  marked

 • överblick

  overview

 • överväga

  to consider, to outweigh