Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Schwedisch, irreguläre Verben

Schwedisch, irreguläre Verben

Last update 

Irreguläre, schwedische Verben zu deutschen Suchbegriffen

Items (123)

 • geben

  att ge, ger, gav, gett/givit

 • sagen

  att säga, säger, sa/sade, sagt

 • sehen

  att se, ser, såg, sett

 • singen

  att sjunga, sjunger, sjöng, sjungit

 • laufen, rennen

  att springa, springer, sprung, sprungit

 • lächeln

  att le, ler, log, lett

 • nehmen

  att ta, tar, tog, tagit

 • sein

  att vara, är, var, varit

 • kommen

  att komma, kommer, kom, kommit

 • schicken

  att skicka, skickar, skickade, skickat

 • lecken, schlecken

  att slicka, slickar, slickade, slickat

 • schreiten

  att skrida, skrider, skred, skridit

 • schreiben

  att skriva, skriver, skrev, skrivit

 • gehen

  att gå, går, gick, gått

 • stehen

  att stå, står, stod, stått

 • verstehen

  att förstå, förstår, förstod, förstått

 • suchen

  att söka, söker, sökte, sökt

 • versuchen

  att försöka, försöker, försökte, försökt

 • trinken

  att dricka, dricker, drack, druckit

 • reißen, zerren

  att rycka, rycker, ryckte, ryckt

 • bitten, beten

  att be, ber, bad, bett

 • entscheiden

  att besluta, beslutar, beslöt, beslutit

 • binden, knöpfen

  att binda, binder, band, bundit

 • beißen

  att bita, biter, bet, bitit

 • bieten, jdn. einladen

  att bjuda, bjuder, bjöd, bjudit

 • werden

  att bli, blir, blev, blivit

 • brennen

  att brinna, brinner, brann, brunnit

 • fehlen, reißen

  att brista, brister, brast, brustit

 • brechen

  att bryta, bryter, bröt, brutit

 • ausstehen, ertragen

  att bära, bär, bar, burit

 • sollen, müssen

  at böra, bör, borde, bort

 • ziehen

  att dra, drar, drog, dragit

 • betreiben

  att driva, driver, drev, drivit

 • tauchen

  att dyka, dyker, dök/dykte, dykt

 • sterben

  att dö, dör, dog, dött

 • taugen

  att duga, duger, dög, dugit

 • verstecken

  att dölja, döljer, dolde, dolt

 • fallen

  att falla, faller, föll, fallit

 • abreisen

  att fara, far, for, farit

 • finden

  att finna, finner, fann, funnit

 • existieren

  att finnas, finns, fanns, funnits

 • fliegen

  att flyga, flyger, flög, flugit

 • fließen

  att flyta, flyter, flöt, flutit

 • frieren

  att frysa, fryser, frös, frusit

 • bekommen, dürfen

  att få, får, fick, fått

 • verschwinden

  att försvinna, försvinner, försvann, försvunnit

 • gießen

  att gjuta, gjuter, göt, gjutit

 • gleiten, rutschen

  att glida, glider, gled, glidit

 • erfreuen

  att glädja, glädjer, gladde, glatt

 • greifen

  att gripa, griper, grep, gripit

 • weinen

  att gråta, gråter, grät, gråtit

 • machen

  att göra, gör, gjorde, gjort

 • haben

  att ha, har, hade, haft

 • heißen

  att heta, heter, hette, hetat

 • Zeit haben, schaffen

  att hinna, hinner, hann, hunnit

 • schneiden

  att hugga, hugger, högg, huggit

 • halten

  att hålla, håller, höll, hållit

 • steigen

  att kliva, kliver, klev, klivit

 • binden, knoten

  att knyta, knyter, knöt, knutit

 • kriechen, krabbeln

  att krypa, kryper, kröp, krupit

 • können

  att kunna, kan, kunde, kunnit

 • leiden

  att lida, lider, led, lidit

 • liegen

  att ligga, ligger, låg, legat

 • lügen

  att ljuga, ljuger, ljög, ljugit

 • gehorchen

  att lyda, lyder, löd/lydde, lydit/lytt

 • lassen

  att låta, låter, lät, låtit

 • legen

  att lägga, lägger, lade, lagt

 • müssen

  (måste), måste, måste, (måst)

 • knicksen

  att niga, niger, neg, nigit

 • genießen

  att njuta, njuter, njöt, njutit

 • kneifen, zwicken

  att nypa, nyper, nöp, nypt

 • niesen

  att nysa, nyser, nös/ nyste, nysit/nyst

 • fiepen, pfeifen

  att pipa, piper, pep, pipit

 • reiten

  att rida, rider, red, ridit

 • fließen

  att rinna, rinner, rann, runnit

 • zerreißen

  att riva, river, rev, rivit

 • brüllen

  att ryta, ryter, röt, rutit

 • sitzen

  att sitta, sitter, satt, suttit

 • sinken

  att sjunka, sjunker, sjönk, sjunkit

 • scheinen, leuchten

  att skina, skiner, sken, skinit

 • schießen

  att skjuta, skjuter, sköt, skjutit

 • werden, sollen

  (skola), ska, skulla, skolat

 • schreien, kreischen

  att skrika, skriker, skrek, skrikit

 • prahlen, angeben

  att skryta, skryter, skröt, skrutit

 • scheiden (Messer)

  att skära, skär, skar, skurit

 • nicht (zu tun) brauchen, etw. entgehen

  att slippa, slipper, slapp, sluppit

 • sich plagen, zerreißen

  att slita, sliter, slet, slitit

 • schlagen

  att slå, slår, slog, slagit

 • kämpfen, sich prügeln

  att slåss, slåss, slogs, slagits

 • schleichen

  att smyga, smyger, smög, smugit

 • schmelzen

  att smälta, smälter, smälte/smalt, smältit

 • schmieren, fetten

  att smörja, smörjer, smorde, smort

 • schnäuzen

  att snyta, snyter, snöt, snutit

 • schlafen

  att sova, sover, sov, sovit

 • spinnen, schnurren

  att spinna, spinner, spann, spunnit

 • platzen, zerspringen

  att spricka, spricker, sprack, spruckit

 • verbreiten

  att sprida, sprider, spred/spridde, spridit/spritt

 • stechen, stricken

  att sticka, sticker, stack, stuckit

 • steigen, sich erhöhen

  att stiga, stiger, steg, stigit

 • stehlen

  att stjäla, stjäl, stal, stjulit

 • kämpfen, streiten

  att strida, strider, stred, stridit

 • bügeln, streichen

  att stryka, stryker, strök, strukit

 • saugen, lutschen

  att suga, suger, sög, sugit

 • saufen

  att supa, super, söp, supit

 • schmerzen, brennen

  att svida, svider, sved, svidit

 • verraten, täuschen

  att svika, sviker, svek, svikit

 • schlucken

  att svälja, sväljer, svalde, svalt

 • hungern

  att svälta, svälter, svalt/svälte, svultit/svält

 • schwören, fluchen

  att svära, svär, svor, svurit

 • verkaufen

  att sälja, säljer, sålde, sålt

 • schweigen

  att tiga, tiger, teg, tigit

 • zwingen

  att tvinga, tvinger, tvang/tvingade, tvungit/tvingat

 • wissen

  att veta, vet, visste, vetat

 • reservieren, weichen, falten

  att vika, viker, vek/vikte, vikit/vikt

 • wollen

  att vilja, vill, ville, velat

 • gewinnen

  att vinna, vinner, vann, vunnit

 • drehen

  att vrida, vrider, vred, vridit

 • wählen

  att välja, väljer, valde, valt

 • gewöhnen

  att vänja, vänjer, vande/vänjde, vant/vänjt

 • wachsen

  att växa, växer, växte, växt/vuxit

 • essen

  att äta, äter, åt, ätit

 • schließen

  att sluta, sluter, slöt, slutit

 • besuchen

  att besöka, besöker, besökte, besökt