Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
中西方教育方式 - Éducation occidentale

中西方教育方式 - Éducation occidentale

Last update 

Vocabulaire de texte sur l'éducation occidentale

Items (27)

 • 中西方教育方式

  Éducation occidentale

 • 严格

  strict Yángé

 • 不准

  interdire Bù zhǔn

 • 参加

  participer Cānjiā

 • 聚会

  réunion, party Jùhuì

 • 成绩

  résultat Chéngjī

 • 除了... 以外

  excepté ... Chúle... Yǐwài

 • 重要

  important Zhòngyào

 • 总是

  toujours Zǒng shì

 • 要求

  demander, révendication Yāoqiú

 • 更 + adj

  plus/ davantage Gèng

 • 自由

  liberté/libre Zìyóu

 • 鼓励

  encourager Gǔlì

 • 各种 各样

  variés Gè zhǒng gè yàng

 • 活动

  activité Huódòng

 • 虽然... 可是

  bien que... mais Suīrán... Kěshì

 • 决定

  décider Juédìng

 • 应该

  falloir/devoir Yīnggāi

 • 尊重

  respecter Zūnzhòng

 • 选择

  choisir Xuǎnzé

 • 宽松

  détendu Kuānsōng

 • 成功

  réussir Chénggōng

 • 天才

  génie/talent Tiāncái

 • 失去

  perdre Shīqù

 • 创造力

  créativité Chuàngzào lì

 • 幸运

  chance Xìngyùn

 • 不幸

  Bùxìng