Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
安娜 看到 的 中国 - Anna a vu la Chine

安娜 看到 的 中国 - Anna a vu la Chine

Last update 

Vocabulaire du texte Anna a vu la Chine (BAC)

Items (30)

 • 安娜 看到 的 中国

  Ānnà kàn dào de zhōngguó

 • 意大利

  Italie Yìdàlì

 • 旅游

  faire du tourisme Lǚyóu

 • 穿

  s'habiller Chuān

 • 非 常

  très Fēicháng

 • 就把

  bar Jiù bǎ

 • 走路

  marcher Zǒulù

 • 骑自行车

  faire du vélo Qí zìxíngchē

 • 上班

  aller au travail Shàngbān

 • 迪厅

  discothèque Dí tīng

 • 单调

  monotone Dāndiào

 • 夜生活

  vie nocturne Yèshēnghuó

 • 公园

  parc Gōngyuán

 • 散步

  se promener Sànbù

 • 太极拳

  taichi Tàijí quán

 • 留鸟

  promener les oiseaux Liúniǎo

 • 热情

  sympathique Rèqíng

 • 朴实

  simple Pǔshí

 • 发现

  découvrir Fāxiàn

 • 发生

  se produire/se passer Fāshēng

 • 到处

  partout /de toute part Dàochù

 • 高楼

  grand immeuble Gāolóu

 • 条件

  condition Tiáojiàn

 • 麦当劳

  MacDonald Màidāngláo

 • 肯德基

  KFC Kěndéjī

 • 星巴克

  Starbucks Xīngbākè

 • 网吧

  internet bar Wǎngbā

 • 丰富

  enrichir Fēngfù

 • 追求

  poursuivre/ courir après Zhuīqiú

 • 物质

  produits matériels Wùzhí