Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Rosetta Stone - Chinese - 1/1 [1-4]

Rosetta Stone - Chinese - 1/1 [1-4]

Last update 

Additionally to Rosetta Stone Chinese (Pinyin) Courses (Level 1, Unit 1, Topics 1 to 4)

Items (89)

 • líng

  zero

 • one

 • èr

  two

 • sān

  three

 • four

 • five

 • liù

  six

 • seven

 • eight

 • jiǔ

  nine

 • shí

  ten

 • nǐhǎo

  hallo

 • nán rén

  Man

 • nǚ rén

  Woman

 • nán hái zi

  Boy

 • nǚ hái zi

  Girl

 • guǒ zhī

  Juice

 • chá

  Tea

 • shuǐ

  Water

 • bào zhǐ

  Newspaper

 • shū

  Book

 • zhè ge

  this

 • zài hē

  is drinking

 • zài chī fàn

  is eating

 • pǎo bù

  to run

 • kàn shū

  to read a Book

 • tā men

  they

 • zhè xiē

  these

 • chī fàn

  to eat a Meal

 • yóu yǒng

  to swim

 • xiě zì

  to write

 • er / sie / es

 • zài jiàn

  bye

 • sān míng zhì

  Sandwich

 • jī dan

  Chicken Egg

 • píng guǒ

  Apple

 • miàn bāo

  Bread

 • kā fēi

  Coffee

 • niú nǎi

  Milk

 • and

 • māo

  Cat

 • Horse

 • gǒu

  Dog

 • mǐ fàn

  Cooked Rice

 • chē

  Car

 • dōng xi

  Something

 • kāi chē

  to drive a Car

 • zǒu lù

  to walk

 • shuì jiào

  to sleep

 • méi zài

  is not

 • Pen

 • yǒu

  to have

 • dà rén

  Adult

 • duì

  correct

 • bái sè

  white

 • hēi sè

  black

 • hóng sè

  red

 • lán sè

  blue

 • lǜ sè

  green

 • huáng sè

  yellow

 • qiú

  Ball

 • cǎo

  Grass

 • tiān kōng

  Skz

 • tiān kōng

  Sky

 • yuè liàng

  Moon

 • tài yáng

  Sun

 • huā

  Flower

 • niǎo dàn

  Bird Egg

 • xiǎo

  small

 • hěn dà

  big

 • yī shēng

  Doctor

 • lǎo shī

  Teacher

 • xué shēng

  Student

 • yǐ zi

  Chair

 • zhuō zi

  Table

 • diàn huà

  Telephone

 • duō shǎo

  how many

 • yào shi

  Keys

 • pán

  Plate

 • xié zi

  Shoes

 • chèn shān

  Shirt

 • dà yī

  Coat

 • kù zi

  Pants

 • lián yī qún

  dress

 • qún zi

  Skirt

 • chuān

  to wear

 • méi chuān

  is not wearing

 • mào zi

  Hat

 • sheí

  who