Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Phase verb for meobby

Phase verb for meobby

Last update 

For Vietnamese students

Items (33)

 • classify Sb/St as St

  xếp cái gì riêng biệt

 • cooperative (adj)

  hợp tác xã

 • believe Sb

  tin tưởng ai

 • believe in Sb

  tin tưởng rằng ai đó tồn tại

 • next of kin

  họ hàng

 • sue sb for st

  kiện ai vì điều gì

 • equality (n)

  sự bình đẳng

 • quality (n)

  chất lượng

 • quantity (n)

  số lượng

 • for one's liking

  sở thích của ai

 • on the blink

  bị hỏng

 • in the interest of

  thuộc nhóm người

 • it strike me as strange

  bất ngờ

 • catch one's eye

  bắt mắt

 • once and for all

  mãi mãi

 • over and above

  vượt lên trên

 • now and then

  thỉnh thoảng

 • It serves your right

  đáng đời

 • breadand butter

  kế sinh nhai

 • look into

  điều tra

 • in the first place

  lần đầu tiên

 • diversity (n)

  tính đa dạng

 • hallmark (n)

  dấu hiệu phân biệt

 • exaggerate (v)

  thổi phồng

 • unbiased (adj)

  không thiên vị

 • beyond one's means

  vượt lên trên khả năng tài chính

 • put forward

  đề xuất, trình bày

 • look on

  đứng nhìn, đứng xem

 • go through

  xem xét kĩ

 • put away

  để dành, dành dụm

 • put in

  dẫn, đưa ra

 • put through

  hoàn thành

 • go away with St

  lấy vật gì đi