Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Banking Vocabulary

Banking Vocabulary

Last update 

Banking Vocabulary

Items (613)

 • (sign) cheques

  biên bản thành lập và điều khoản đính kèm;

 • a sight draft

  (n) hối phiếu trả ngay;

 • academic

  /ˌæk.əˈdem.ɪk/, (adj) học thuật;

 • accept the bill

  chấp nhận hối phiếu;

 • accepting house

  (n) ngân hàng chấp nhận;

 • access

  /ˈæk.ses/, (v) truy cập;

 • accommodation bill

  (n) hối phiếu khống;

 • accommodation finance

  tài trợ khống;

 • account holder

  chủ tài khoản;

 • accumulated reverve

  (n) nguồn tiền được tích luỹ;

 • acknowledgement

  (n) giấy báo tin;

 • adapt

  /əˈdæpt/, (v) điều chỉnh;

 • adequate

  /ˈæd.ə.kwət/, (adj) đủ, đầy đủ;

 • adverse change

  (n) thay đổi bất lợi;

 • advertising

  /ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/, (n) sự quảng cáo;

 • advice

  /ədˈvaɪs/, (n) sự tư vấn;

 • advise

  /ədˈvaɪz/, (v) tư vấn;

 • adviser

  /ədˈvaɪ.zər/, (n) người cố vấn;

 • advisory

  /ədˈvaɪ.zər.i/, (adj) tư vấn;

 • after sight

  /ˈɑːf.tər saɪt/, ngay sau đó;

 • after-sales service

  (n) dịch vụ sau khi bán hàng;

 • amount outstanding

  số còn tồn đọng;

 • analyse

  (v) phân tích;

 • appraisal

  /əˈpreɪ.zəl/, (n) sự định giá, sự đánh giá;

 • approach

  (v) tiếp xúc, đặt vấn đề;

 • aspect

  (n) khía cạnh;

 • assassination

  (n) sự ám sát;

 • assess

  (v) to evaluate (định giá);

 • asset

  (n) tích sản;

 • at a discount

  giảm giá, chiết khấu;

 • auditor

  (n) kiểm toán viên;

 • authorise

  (v) uỷ quyền, cho phép - to give official approval or agreement;

 • avalise

  (v) bảo lãnh - to give a bank guarantee to a promissory note;

 • bad debt

  (n) cho nợ quá hạn;

 • balance sheet

  (n) bảng cân đối;

 • banker

  (n) chủ ngân hàng;

 • banker's draft

  (n) hối phiếu ngân hàng;

 • banking market

  (n) thị truờng ngân hàng;

 • bankrupt

  (n) người bị vỡ nợ - incapable of paying debts;

 • base rate

  (n) lãi suất cơ bản - prime lending rate or best rate for top borrowers;

 • bill of exchange

  (n) hối phiếu - a credit instrument promisingto pay;

 • boiler

  (n) nồi hơi;

 • book-keeping

  (n) kế toán - keeping a day-to-day record of money transactions;

 • border

  (n) biên giới;

 • bought-ledger

  (n) sổ cái mua hàng;

 • brochure

  (n) cuốn sách mỏng (quảng cáo);

 • budget

  (v) dự khoản ngân sách;

 • builder's merchant

  nhà buôn vật liệu xay dựng;

 • bulk purchase

  (n) việc mua sỉ;

 • business

  cổ tức;

 • buyer default

  người mua trả nợ không đúng hạn;

 • calculate

  (v) tính toán;

 • capital goods

  (n) tư liệu sản xuất;

 • carry on

  (v) điều khiển, xúc tiến;

 • carry out

  (v) thực hiện;

 • cash discount

  giảm giá khi trả tiền mặt;

 • cash flow

  (n) lưu lượng tiền mặt - the flow of money into and out of a business;

 • cash flow forecast

  dự báo lưu lượng tiền - estimation of the monthly cash flow advance;

 • cash-book

  (n) sổ quỹ;

 • central bank

  (n) ngân hàng trung ương - the government bank;

 • central heating

  (n) hệ thống lò sưởi;

 • certificate of incorporation

  (n) giấy phép thành lập công ty - founding document of a company (in the usa);

 • chase

  /tʃeɪs/, (v) săn đuổi;

 • cheque book

  (n) tập séc;

 • CIF

  (n) giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển - cost, Insurance and Freight;

 • circulation

  (n) chữ ký;

 • clinic

  (n) khu khám bệnh, dưỡng đường;

 • coin

  (n) đồng tiền (tiền đồng, tiền kim loại); tiền;

 • collection

  (n) sự thu hồi (nợ);

 • colloquial

  (adj) thông tục;

 • commence

  (v) bắt đầu;

 • commercial

  (adj) thương mại;

 • communal

  (adj) công, chung;

 • communication

  (n) truyền thông;

 • communist system

  (n) hệ thống xã hội chủ nghĩa;

 • community

  (n) nhóm người;

 • community center

  trung tâm truyền thông;

 • comparatively

  (adv) một cách tương đối;

 • compete

  (v) cạnh tranh;

 • competitive

  (adj) cạnh tranh, tốt nhất;

 • competitiveness

  (n) tính cạnh tranh;

 • complicated

  (adj) rắc rối;

 • concede

  (v) thừa nhận;

 • concentrate

  (v) tập trung;

 • confidential

  (adj) bí mật, kín;

 • confirming house

  (n) ngân hàng xác nhận;

 • connection

  (n) mối quan hệ;

 • consignment

  (n) hàng hoá gửi đi - goods sent from one place to another;

 • consolidate

  (v) hợp nhất, to put together;

 • consumer credit

  (n) tín dụng tiêu dùng;

 • contract

  (n) hợp đồng;

 • corporate

  (adj) công ty, đoàn thể;

 • correspondent

  (n) ngân hàng có quan hệ đại lý;

 • cost of pollution

  (n) chi phí hư hỏng;

 • cover

  (v) đủ để trả;

 • credit

  (v) ghi có - provision of a loan;

 • credit arrangement

  (n) dàn xếp cho nợ;

 • credit control

  (n) kiểm soát tín dụng;

 • credit instrument

  (n) công cụ tín dụng;

 • credit management

  (n) quản lý tín dụng;

 • credit period

  (n) kỳ hạn tín dụng;

 • credit rating

  đánh giá tín dụng;

 • credit-status

  (n) mức độ tín nhiệm - financial standing of a company or person;

 • credit-worthiness

  (n) thực trạng tín dụng - financial reliability;

 • current account

  (n) tài khoản vãng lai - a bank account for day-to-day use;

 • current cost

  chi phí hiện thời;

 • current expense

  (n) chi phí hiện tại;

 • D/A

  (n) chứng từ theo sự chấp nhận;

 • D/P

  (n) chứng từ theo sự thanh toán;

 • data bank

  (n) ngân hàng dữ liệu;

 • database

  (n) cơ sở dữ liệu;

 • deal

  (n) vụ mua bán;

 • debit

  (v) ghi nợ - subtraction of money from an account;

 • debt

  (n) khoản nợ;

 • debtor

  (n) con nợ;

 • decision

  (n) sự quyết định;

 • default

  (v) trả nợ không đúng hạn - failure to pay;

 • deposit account

  (n) tài khoản tiền gửi;

 • deutsch mark

  (n) tiền tệ tây đức;

 • dicated

  (adj) ấn tượng;

 • digest

  tóm tắt;

 • dinar

  (n) tiền tệ nam tư, irắc;

 • direct debit

  (n) ghi nợ trực tiếp;

 • discount market

  (n) thị trường chiết khấu - the market for bill of exchange;

 • distinguish

  (v) phân biệt;

 • distribution

  (n) sự phân phối;

 • documentary collection

  nhờ thu chứng từ;

 • documentary credit

  (n) thư tín dụng - a bank credit based on provision of correct shipping documents ≈ documentary letter of credit;

 • domestic

  (adj) trong nhà, gia đình;

 • draft

  (n) hối phiếu;

 • draw

  (v) ký phát;

 • drawee

  (n) ngân hàng của người ký phát;

 • drawing

  (n) sự ký phát (séc);

 • ECGD

  phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu - export Credits Guarantee Department (UK);

 • elect

  (v) chọn, bầu;

 • eliminate

  (v) loại ra, trừ ra;

 • enquiry

  (n) sự điều tra;

 • entry

  (n) bút toán;

 • equity

  (n) a stake in a company which shares the risk of the;

 • establish

  (v) lập, thành lập;

 • estimate

  (n) sự đánh giá, sự ước lượng;

 • evaluation

  (n) sự ước lượng, sự định giá;

 • exchange risk

  rủi ro trong chuyển đổi;

 • exempt

  (adj) được miễn;

 • expenditure

  (n) phí tổn;

 • export finance

  (n) tài trợ xuất khẩu;

 • export insurance

  bảo hiểm xuất khẩu;

 • facility

  (n) phương tiện dễ dàng;

 • factor

  (n) công ty thanh toán - a company buying invoices at a discount;

 • factoring

  (n) sự bao thanh toán, chiết khấu chứng từ;

 • fail to pay

  không trả được nợ;

 • fill me in on

  cung cấp cho tôi thêm chi tiết;

 • finance

  (n) tài chính;

 • finance sector

  (n) lĩnh vực tài chính;

 • financial institution

  (n) tổ chức tài chính;

 • firm

  (n) hãng, xí nghiệp;

 • fitting

  (n) đồ đạc;

 • fixed asset

  (n) định sản;

 • fixed cost

  (n) định phí;

 • flexible

  linh động;

 • foreign currency

  (n) ngoại tệ;

 • forfaiting

  (n) bao thanh toán;

 • forfaitish

  (n) công ty bao thanh toán;

 • form

  (n) hình thức;

 • forward

  (v) chuyển;

 • found

  (v) thành lập, hình thành;

 • founder

  (n) người thành lập;

 • founding document

  (n) giấy phép thành lập;

 • freight

  (n) sự vận chuyển hàng;

 • gearing

  /ˈɡɪə.rɪŋ/, (n) vốn vay;

 • generate

  (v) phát sinh;

 • genuine

  là thật, sự thật;

 • get paid

  (v) được trả (thanh toán);

 • give credit

  cho nợ (trả chậm);

 • glacier

  (n) sông băng;

 • good risk

  (n) rủi ro thấp;

 • guarantee

  (v) bảo lãnh;

 • guesswork

  (n) việc suy đoán;

 • harmonise

  (v) làm cân đối, có ấn tượng;

 • high street banks

  các ngân hàng trên các phố chính;

 • home market

  (n) thị trường nội địa;

 • honour

  (v) chấp nhận thanh toán - to pay a cheque or bill of exchange when presented;

 • impress

  (v) ấn tượng;

 • in advance

  trước;

 • in credit

  dư có;

 • in term of

  về mặt phương tiện;

 • in writing

  bằng giấy tờ;

 • inaugurate

  (v) tấn phong;

 • incoterm

  (n) các điều kiện trong thương mại quốc tế;

 • indent

  (n) đơn đặt hàng;

 • individual

  (adj) riêng rẻ;

 • industrial exhibition

  (n) triển lãm công nghiệp;

 • inflation

  (n) lạm phát - an increase in the money supply producing a reduction in the value of the currency;

 • installation

  (n) sự lắp đặt;

 • institution

  (n) tổ chức, cơ quan;

 • instrument

  (n) công cụ;

 • insurance

  (n) bảo hiểm;

 • interest rate

  (n) lãi suất;

 • interior

  (adj) nội thất;

 • invest

  (v) đầu tư;

 • investigate

  (v) điều tra, nghiên cứu;

 • investigation

  (n) sự điều tra nghiên cứu;

 • issuing bank

  (n) ngân hàng phát hành;

 • itemise

  (v) thành từng khoản;

 • kitchen fitting

  (n) đồ dạc nhà bếp;

 • lags

  trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá chuyển đổi;

 • laise

  (v) giữ liên lạc;

 • late payer

  (n) người trả trễ hạn;

 • launch

  (v) khai trương;

 • laydown

  (v) xây dựng lại;

 • leads

  trả tiền trước tránh rủi ro về tỷ giá tiền tệ;

 • leads and lags

  trả trước tránh rủi ro và trả sao kiếm lợi do tỷ giá chuyển đổi có lợi;

 • leaflet

  (n) tờ bướm;

 • lease purchase

  (n) sự thuê mua;

 • leasing

  (n) sự cho thuê;

 • legal

  (adj) hợp pháp, theo pháp luật;

 • lessee

  /lesˈiː/, (n) người đi thuê;

 • lessee purchase

  /lesˈiː ˈpɜː.tʃəs/, (n) thuê mua;

 • lessor

  /lesˈɔːr/, (n) người cho thuê;

 • letter of hypothecation

  (n) thư cầm cố;

 • liability

  (n) trách nhiệm pháp lý;

 • liberalise

  (v) làm cho nó tự do;

 • limited company

  (n) công ty trách nhiệm hữu hạn;

 • local rate

  (n) cuộc nội hạt (điện thoại);

 • looking into

  (v) nghiên cứu, xem xét;

 • loss

  opposite of profit;

 • loss account

  (n) tài khoản lỗ;

 • make a enquiry

  yêu cầu;

 • make a resolution

  /meɪk ə ˌrez.əˈluː.ʃən/, ra một quyết nghị;

 • mandate

  /ˈmæn.deɪt/, (n) tờ uỷ nhiệm, lệnh - a customer's order or instruction to a bank;

 • market

  /ˈmɑː.kɪt/, (v) tiếp thị;

 • market of share

  /ˈmɑː.kɪt əv ʃeər/, (n) thị trường chứng khoan;

 • marketing expert

  (n) chuyên gia tiếp thị;

 • match

  /mætʃ/, (v) xứng hợp;

 • mature

  /məˈtjʊər/, (v) đến hạng;

 • maturity

  /məˈtjʊə.rɪ.ti/, (n) cuối kỳ hạn;

 • medium - term

  (n) trung hạn;

 • memorandum & article of association

  (n) the founding document of a company showing its constitution and the names of those entitled to draw;

 • merchant

  /ˈmɜː.tʃənt/, (n) nhà buôn;

 • merchant bank

  (n) ngân hàng thương mại;

 • mineral spring

  /ˈmɪn.ər.əl sprɪŋ/, (n) suối khoáng;

 • mineral water

  /ˈmɪn.ər.əl ˈwɔː.tər/, (n) nước khoáng;

 • minute book

  (n) tập biên bản cuộc họp;

 • money market

  /ˈmʌn.i ˈmɑː.kɪt/, thị trường tiền tệ;

 • mortgage

  /ˈmɔː.ɡɪdʒ/, (n) nợ thế chấp, sự cầm cố;

 • national currency

  (n) nội tệ;

 • NCM

  (n) A Dutch company providing export insurance;

 • negotiate

  /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/, (v) thương lượng - to discuss the price before agreeing to buy or sell;

 • net

  /ˌdɒtˈnet/, (adj) thực;

 • no-limited company

  (n) công ty trách nhiệm vô hạn;

 • non-recourse

  không truy đòi;

 • obligation

  (n) nghĩa vụ, bổn phận;

 • obligatory

  /əˈblɪɡ.ə.tər.i/, (adj) bắt buộc;

 • official

  /əˈfɪʃ.əl/, (adj) chính thức;

 • on behalf

  thay mặc cho;

 • one-off deal

  (n) vụ mua bán độc nhất;

 • open account

  /ˈəʊ.pən əˈkaʊnt/, phương thức thanh toán ghi sổ;

 • opportunity cost

  (n) chi phí cơ hội;

 • order

  /ˈɔː.dər/, (n) lệnh, yêu cầu;

 • out put

  /aʊt pʊt/, (n) sản lượng;

 • outlet

  /ˈaʊt.let/, (n) cửa hàng đại lý;

 • overdraft

  /ˈəʊ.və.drɑːft/, (v) rút quá số dư, thấu chi;

 • overhead

  /ˈəʊ.və.hed/, (n) chi phí quản lý;

 • ownership

  /ˈəʊ.nə.ʃɪp/, (n) quyền sở hữu;

 • participant

  /pɑːˈtɪs.ɪ.pənt/, (n) người tham gia;

 • particular

  /pəˈtɪk.jʊ.lər/, (adj) đặc biệt, đặc thù;

 • partnership

  /ˈpɑːt.nə.ʃɪp/, (n) công ty cổ phần;

 • payment from the importer

  chứng từ vận chuyển;

 • payroll

  /ˈpeɪ.rəʊl/, (n) bảng lương;

 • pective

  (adj) thuộc tương lai, triển vọng;

 • pension

  /ˈpen.ʃən/, (n) lương hưu;

 • personal assets

  (n) tích sản cá nhân;

 • plan

  /plæn/, (v) lập kế hoạch, hoạch định;

 • plumbing

  /ˈplʌm.ɪŋ/, (n) đổ hàn chì (ống, bể nước);

 • policy

  /ˈpɒl.ə.si/, (n) chính sách, cách giải quyết;

 • poor credit status

  mức độ tín nhiệm kém;

 • poor risk

  /pɔːr rɪsk/, rủi ro cao;

 • possibility

  /ˌpɒs.əˈbɪl.ɪ.ti/, (n) khả năng;

 • potential

  /pəˈten.ʃəl/, (adj) tiềm năng;

 • precede

  /prɪˈsiːd/, (v) đi trước, đứng trước;

 • premise

  /ˈprem.ɪs/, (n) nhà cửa, cửa hàng;

 • present

  /ˈprez.ənt/, (v) nộp, suất trình;

 • presentative

  (n) người đại diện;

 • price structure

  /praɪs ˈstrʌk.tʃər/, (n) cấu trúc giá;

 • pricing

  (n) sự định giá;

 • priority

  /praɪˈɒr.ɪ.ti/, (n) sự ưu tiên;

 • privatise

  (v) tư nhân hoá;

 • procedure

  /prəˈsiː.dʒər/, (n) thủ tục;

 • production

  (n) sự sản xuất;

 • professional

  /prəˈfeʃ.ən.əl/, (adj) chuyên nghiệp;

 • profit

  /ˈprɒf.ɪt/, (n) lợi nhuận;

 • profit before tax

  lợi nhuận trước thuế;

 • promissory note

  (n) giấy cam kết trả tiền;

 • promote

  /prəˈməʊt/, (v) thăng tiến;

 • proprietor

  /prəˈpraɪə.tər/, (n) chủ, người sở hữu;

 • prospect

  /ˈprɒs.pekt/, (n) triển vọng;

 • providing credit

  (n) cho trả chậm;

 • quote

  (v) định giá;

 • radiator

  /ˈreɪ.di.eɪ.tər/, (n) lò sưởi;

 • radical

  /ˈræd.ɪ.kəl/, (adj) triệt để, căn bản;

 • rail freight

  vận chuyển bằng đường sắt;

 • raise

  /reɪz/, (n) làm tăng thêm;

 • rate for buying

  tỷ giá mua;

 • rate of exchange

  (n) tỷ giá hối đoái;

 • realistic approach

  phép tính gần đúng;

 • recession

  /rɪˈseʃ.ən/, (n) sự suy thoái kinh tế;

 • recommendation

  /ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/, (n) sự tiến cử, sự giới thiệu;

 • reconciliation

  /ˌrek.ənˌsɪl.iˈeɪ.ʃən/, (n) sự thanh toán bù trừ;

 • record

  /rɪˈkɔːd/, (n) hồ sơ;

 • re-equip

  (v) trang bị lại;

 • refer

  (v) kể đến, nhắc đến;

 • reference

  /ˈref.ər.əns/, (n) sự tham khảo;

 • regard

  /rɪˈɡɑːd/, (v) có liên quan tới;

 • relationship

  /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/, (n) mối quan hệ;

 • reminder

  /rɪˈmaɪn.dər/, (n) giấy nhắc nợ;

 • remittance

  /rɪˈmɪt.əns/, (n) sự gửi tiền;

 • representation

  /ˌrep.rɪ.zenˈteɪ.ʃən/, (n) sự đại diện;

 • reputation

  /ˌrep.jʊˈteɪ.ʃən/, (n) tiếng (xấu, tốt);

 • require

  /rɪˈkwaɪər/, (v) yêu cầu, đòi hỏi;

 • resolve

  /rɪˈzɒlv/, (v) suy đi, xét lại;

 • responsibility

  /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ɪ.ti/, (n) trách nhiệm;

 • restriction

  /rɪˈstrɪk.ʃən/, (n) sự hạn chế;

 • retail banking

  (n) ngân hàng bán lẻ;

 • revise

  /rɪˈvaɪz/, (v) sửa đổi;

 • revoke

  /rɪˈvəʊk/, (v) thu hồi, huỷ bỏ (chữ ký mẫu);

 • revolution

  /ˌrev.əˈluː.ʃən/, (n) quyết nghị;

 • risky

  /ˈrɪs.ki/, (adj) rủi ro;

 • sales ledger

  (n) sổ cái bán hàng;

 • sales representative

  (n) nhân viên đại diện bán hàng;

 • second -hand market

  thị trường đồ cũ;

 • second invoice

  (n) hoá đơn đòi nợ lần 2;

 • security

  /sɪˈkjʊə.rɪ.ti/, (n) sự bảo đảm;

 • settle

  /ˈset.l̩/, (v) thanh toán;

 • share

  /ʃeər/, (n) cổ phần;

 • share capital

  (n) vốn cổ phần;

 • share flotation

  (n) sự bán thêm cổ phần;

 • shareholder

  /ˈʃeəˌhəʊl.dər/, (n) cổ đông;

 • ship

  /ʃɪp/, (v) xếp hàng xuống tàu;

 • short-term

  /ˌʃɔːtˈtɜːm/, ngắn hạn;

 • short-term finance

  (n) sự tài trợ ngắn hạn;

 • signed declaration

  (n) tờ, chữ ký mẫu;

 • situate

  /ˈsɪt.ju.eɪt/, (v) đặt chỗ, đặt vị trí;

 • sole trader

  /səʊl ˈtreɪ.dər/, (n) doanh nghiệp tư nhân;

 • solicitor

  /səˈlɪs.ɪ.tər/, (n) cố vấn pháp luật;

 • solution

  /səˈluː.ʃən/, (n) giải pháp;

 • special transaction

  /ˈspeʃ.əl trænˈzæk.ʃən/, (n) giao dịch đặc biệt;

 • specification

  /ˌspes.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/, (n) đặc tính kỹ thuật;

 • specimen signature

  /ˈspes.ə.mɪn ˈsɪɡ.nɪ.tʃər/, (n) chữ ký mẫu;

 • speculative

  /ˈspek.jʊ.lə.tɪv/, (adj) có tính đầu cơ;

 • spread

  /spred/, (v) kéo dài thời gian trả tiền;

 • square

  /skweər/, (n) quảng trường;

 • squeeze

  /skwiːz/, (n) sự thắt chặt;

 • stability

  /stəˈbɪl.ɪ.ti/, (n) sự ổn định, sự vững vàng;

 • stall

  /stɔːl/, (n) quầy bán hàng;

 • state

  /steɪt/, (n) bất động sản;

 • state lottery

  (n) xổ số quốc gia;

 • statement

  /ˈsteɪt.mənt/, (n) sao kê (tài khoản);

 • sterling

  /ˈstɜː.lɪŋ/, (n) bảng anh;

 • stock

  /stɒk/, (n) nguồn hàng hoá;

 • stock control

  (n) kiểm soát nguồn hàng;

 • stock exchange

  (n) sở giao dịch chứng khoán;

 • strategy

  /ˈstræt.ə.dʒi/, (n) chiến lược;

 • struggle

  /ˈstrʌɡ.l̩/, (v) vật lộn;

 • sub-contractor

  (n) thầu phụ;

 • subsidiary

  /səbˈsɪd.i.ər.i/, (n) công ty con (phụ thuộc, lép vốn);

 • suburb

  /ˈsʌb.ɜːb/, (n) ngoại ô;

 • sufficient

  /səˈfɪʃ.ənt/, (adj) đủ;

 • surplus assets

  (n) tích sản thừa;

 • systematic

  /ˌsɪs.təˈmæt.ɪk/, (adj) có hệ thống;

 • take into account

  xem xét;

 • tap

  /tæp/, (n) vòi nước;

 • tariff card

  (n) biểu thuế;

 • taxation

  /tækˈseɪ.ʃən/, (n) sự thống thuế;

 • tenor

  /ˈten.ər/, (n) kỳ hạn;

 • tenor draft

  (n) hối phiếu có kỳ hạn;

 • term

  /tɜːm/, (n) điều khoản;

 • the credit entry

  (n) bút toán ghi có;

 • to be all ear

  (v) lắng tai nghe;

 • to be impressed by

  (v) gây được ấn tượng bởi;

 • to take into consideration

  tính đến, xem xét;

 • to tie up in

  (v) giữ nằm im;

 • track record

  bề dày lịch sử;

 • tractor

  /ˈtræk.tər/, (n) máy kéo;

 • trade

  /treɪd/, (n) thương mại;

 • trade bill

  (n) hối phiếu thương mại;

 • trade credit

  (n) tín dụng thương mại;

 • trade discount

  giảm giá bán buôn;

 • trade finance

  (n) tài trợ buôn bán;

 • transaction

  /trænˈzæk.ʃən/, (n) giao dịch;

 • transfer

  /trænsˈfɜːr/, (n) sự chuyển tiền;

 • travelers cheque

  (n) séc su lịch;

 • treasury

  (n) ngân khố;

 • trust-worthy

  đáng tin cậy;

 • turnover

  /ˈtɜːnˌəʊ.vər/, (n) doanh thu;

 • turn-over

  (n) doanh số;

 • under capacity

  chưa hết công suất;

 • unpaid invoice

  chứng từ chưa được thanh toán;

 • unsecured finance

  (n) tài trợ không bảo đảm;

 • unsystematic

  không có tính hệ thống;

 • up-to-date

  /ˌʌp.təˈdeɪt/, (v) cập nhật;

 • validate

  /ˈvæl.ɪ.deɪt/, (v) phê chuẩn;

 • variable cost

  (n) biến phí;

 • venture capital

  (n) bỏ vốn đầu tư doanh nghiệp;

 • vineyard

  /ˈvɪn.jɑːd/, (n) ruộng nho;

 • vintage

  /ˈvɪn.tɪdʒ/, (n) rượu vang;

 • vital

  /ˈvaɪ.təl/, (adj) cần thiết;

 • voluntary

  /ˈvɒl.ən.tər.i/, (adj) tự nguyện;

 • wage

  /weɪdʒ/, (n) tiền lương;

 • wholesale banking

  (n) ngân hàng bán sỉ;

 • wide range

  /waɪd reɪndʒ/, nhiều chủng loại;

 • wise to enlist

  khôn khéo để tranh thủ;

 • with recourse

  /wɪð rɪˈkɔːs/, có truy đòi;

 • without recourse

  /wɪˈðaʊt rɪˈkɔːs/, không truy đòi;

 • work in progress

  (n) bán thành phẩm;

 • workforce

  /ˈwɜːk.fɔːs/, (n) lực lượng công nhân;

 • pay into

  nộp vào;

 • payee

  /peɪˈiː/, người đươc thanh toán;

 • payer

  /ˈpeɪ.ər/, người ký phát (séc) - person who write a cheque and instructs a bank to make payment to another person;

 • periodically

  /ˌpɪə.riˈɒd.ɪ.kəl.i/, thường kỳ;

 • PIN

  /pɪn/, personal identification number;

 • place of cash

  nơi dùng tiền mặt;

 • plastic card

  thẻ nhựa;

 • plastic money

  /ˈplæs.tɪk ˈmʌn.i/, tiền nhựa (các loại thẻ ngân hàng);

 • power failure

  cúp điện;

 • premise

  /ˈprem.ɪs/, cửa hàng;

 • present

  /ˈprez.ənt/, xuất trình, nộp;

 • processor

  /ˈprəʊ.ses.ər/, bộ xử lí máy tính;

 • proof of identity

  bằng chứng nhận diện;

 • pros-and-cons

  những ý kiến tán thành và phản đối;

 • quote

  trích dẫn;

 • reader

  /ˈriː.dər/, máy đọc;

 • recapitulate

  /ˌriː.kəˈpɪt.jʊ.leɪt/, tóm lại, tóm tắt lại;

 • reconcile

  /ˈrek.ən.saɪl/, bù trừ, điều hoà;

 • records

  sổ sách;

 • recovery

  /rɪˈkʌv.ər.i/, sự đòi lại được (nợ);

 • refer to drawer

  (viết tắc là RD ) tra soát người ký phát;

 • reference

  /ˈref.ər.əns/, sự tham chiếu;

 • refund

  /ˈriː.fʌnd/, trả lại (tiền vay);

 • regular payment

  /ˈreɡ.jʊ.lər ˈpeɪ.mənt/, thanh toán thường kỳ;

 • reliably

  chắc chắn, đáng tin cậy;

 • remission

  /rɪˈmɪʃ.ən/, sự miễn giảm;

 • remittance

  /rɪˈmɪt.əns/, sự chuyển tiền;

 • remitter

  người chuyển tiền;

 • remote banking

  dịch vụ ngân hàng từ xa;

 • retailer

  /ˈriː.teɪ.lər/, người bán lẻ;

 • reveal

  /rɪˈviːl/, tiết lộ;

 • reverse

  /rɪˈvɜːs/, ngược lại;

 • security courier services

  dịch vụ vận chuyển bảo đảm;

 • settle

  /ˈset.l̩/, thanh toán;

 • shareholder

  /ˈʃeəˌhəʊl.dər/, cổ đông (person who owns shares in a company);

 • significantly

  /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt.li/, một cách đáng kể;

 • smart card

  thẻ thông minh (small plastic card with an electronic chip tha record and remember information);

 • sort code

  /sɔːt kəʊd/, mã chi nhánh ngân hàng;

 • sort of card

  loại thẻ;

 • standing order

  /ˈstæn.dɪŋ ˈɔː.dər/, (SO) uỷ nhiệm chi;

 • statement

  /ˈsteɪt.mənt/, sao kê (tài khoản) - list showing amounts of money paid, received, owing…& their tota;

 • subsidise

  phụ cấp, phụ phí;

 • subtract

  /səbˈtrækt/, trừ;

 • SWIFT

  /swɪft/, tổ chức thông tin tài chính toàn cầu (the society for worldwide interbank financial telecommunications);

 • swipe

  /swaɪp/, chấp nhận;

 • telegraphic transfer

  telegraphic transfer : chuyển tiền bằng điện tíninstant cash transfer : chuyển tiền ngay tức thời;

 • teller

  /ˈtel.ər/, (=cashier) người máy chi trả tiền mặt;

 • terminal

  /ˈtɜː.mɪ.nəl/, máy tính trạm (computer screen and key board connected to a computer system);

 • top rate

  /tɒp reɪt/, lãi suất cao nhất;

 • trace

  /treɪs/, truy tìm;

 • transaction

  /trænˈzæk.ʃən/, giao dịch;

 • transfer

  /trænsˈfɜːr/, chuyển;

 • transmit

  /trænzˈmɪt/, chuyển, truyền;

 • upward limit

  mức cho phép cao nhất - maximum permissible amount;

 • vat reg no

  mã số thuế VAT;

 • voucher

  /ˈvaʊ.tʃər/, biên lai, chứng từ;

 • withdraw

  /wɪðˈdrɔː/, rút tiền mặt;

 • withdrawal

  /wɪðˈdrɔː.əl/, trừ đi, khấu đi (=deduct);

 • open cheque

  séc mở;

 • operating cost

  chi phí hoạt động;

 • originate

  /əˈrɪdʒ.ɪ.neɪt/, khởi đầu;

 • originator

  /əˈrɪdʒ.ɪ.neɪ.tər/, người khởi đầu (person or company initiating a banking transaction);

 • out going

  khoản chi tiêu (amount of money spent; espenditures);

 • outcome

  /ˈaʊt.kʌm/, kết quả;

 • outward payment

  /ˈaʊt.wəd ˈpeɪ.mənt/, chuyển tiền đi;

 • overdraft

  /ˈəʊ.və.drɑːft/, sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi;

 • overspend

  /ˌəʊ.vəˈspend/, xài quá khả năng;

 • pass

  /pɑːs/, chấp nhận , chuyển qua;

 • make payment

  /meɪk ˈpeɪ.mənt/, ra lệnh chi trả;

 • mandate

  /ˈmæn.deɪt/, tờ uỷ nhiệm;

 • manipulate

  /məˈnɪp.jʊ.leɪt/, thao tác;

 • meet

  /miːt/, thanh toán;

 • mini-statement

  tờ sao kê rút gọn;

 • mortgage

  /ˈmɔː.ɡɪdʒ/, nợ thuế chấp;

 • non-card instrument

  phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt;

 • non-profit

  phi lợi nhuận;

 • obtain cash

  rút tiền mặt;

 • on behalf

  nhân danh;

 • letter of authority

  thư uỷ nhiệm;

 • limit

  hạn mức;

 • local currency

  nội tệ;

 • long term

  /lɒŋ tɜːm/, lãi;

 • magnetic

  /mæɡˈnet.ɪk/, từ tính;

 • magnetic stripe

  /mæɡˈnet.ɪk straɪp/, dải băng từ;

 • mail transfer

  /meɪl trænsˈfɜːr/, chuyển tiền bằng thư;

 • maintain

  /meɪnˈteɪn/, duy trì, bảo quản;

 • make available

  chuẩn bị sẵn;

 • make out

  /meɪk aʊt/, ký phát, viết (séc);

 • in word

  (tiền) bằng chữ;

 • inform

  báo tin;

 • insurance

  bảo hiểm;

 • interest rate

  lãi suất;

 • interest-free

  không phải trả lãi;

 • interface

  giao diện;

 • intermediary

  người làm trung gian (person who is a link between two parties);

 • inward payment

  chuyển tiền đến;

 • isolate

  cách ly, cô lập;

 • leaflet

  tờ bướm (quảng cáo);

 • grant

  /ɡrɑːnt/, chất thuận;

 • grovelling

  luồn cúi, biết điều;

 • headline

  đề mục (báo, quảng cáo);

 • home banking

  dịch vụ ngân hàng tại nhà;

 • honour

  chấp nhận thanh toán;

 • IBOS

  hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng;

 • illegible

  không đọc được;

 • in effect

  thực tế;

 • in figures

  (tiền) bằng số;

 • in order

  đúng quy định;

 • facility

  phương tiện;

 • fair

  hợp lý;

 • first class

  phát chuyển nhanh;

 • free banking

  không tính phí dịch vụ ngân hàng;

 • gateway

  cổng máy tính;

 • generous

  hào phóng;

 • generous term

  điều kiện hào phóng;

 • get into

  mắc vào, lâm vào;

 • GIRO

  hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng;

 • give credit

  cấp tín dụng;

 • drawee

  (= drawer ) ngân hàng của người ký phát (bank or person asked to make a payment by a drawer);

 • drawer

  (= drawee) ngân hàng của người ký phát (bank or person asked to make a payment by a drawer);

 • due

  đến kỳ hạn;

 • efficiency

  hiệu quả;

 • EFTPOS

  máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng (electronic funds transfer at point of sale);

 • encode

  mã hoá;

 • entry

  bút toán;

 • exceed

  vượt trội;

 • excess amount

  tiền thừa;

 • expiry date

  ngày hết hạn - date on which a document is no longer valid;

 • dependant

  người sống dựa người khác;

 • deposit money

  tiền gửi;

 • direct debit

  ghi nợ trực tiếp;

 • dispense

  phân phát, ban;

 • dispenser

  máy rút tiền tự động (machine which gives out money when a special card is inserted and instructions given);

 • documentary credit

  tín dụng thư;

 • domestic

  trong nước, nội trợ;

 • doubt

  sự nghi ngờ;

 • draft

  hối phiếu;

 • draw

  rút;

 • credit limit

  hạn mức tín dụng;

 • creditor

  người ghi có (bán hàng) - person or business to whom another person or business owes money;

 • crossed cheque

  séc thanh toán bằng chuyển khoảng;

 • current account

  tài khoản vãng lai;

 • day-to-day

  /ˌdeɪ.təˈdeɪ/, thường ngày;

 • debit

  ghi nợ (money which a company owes);

 • debit balance

  số dư nợ (balance in an account showing that the company owes more money than in has receuved);

 • debt

  khoản nợ;

 • decode

  giải mã (understand the mean of the message writen in code);

 • deduct

  trừ đi, khấu đi (=withdrawal);

 • clearing house

  trung tâm thanh toán bù trừ (central office where clearing bank exchange cheques);

 • codeword

  ký hiệu (mật);

 • collect

  thu hồi (nợ);

 • commission

  tiền hoa hồng;

 • constantly

  không dứt, liên tục;

 • consumer

  người tiêu thụ;

 • correspondent

  ngân hàng có quan hệ đại lý;

 • cost

  phí;

 • counter

  quầy (chi tiền);

 • counterfoil

  cuống (séc) - a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the deal which has taken place;

 • central switch

  máy tính trung tâm;

 • CHAPS

  hệ thống thanh toán bù trừ tự động;

 • charge card

  thẻ thanh toán (plastic card issued by a shop and used by customers when buying sth that they will pay later);

 • check-out till

  quầy tính tiền;

 • cheque card

  thẻ séc;

 • cheque clearing

  sự thanh toán séc;

 • circulate

  movement of money round a country;

 • circulation

  sự lưu thông;

 • clear

  thanh toán bù trừ (make payment of a cheque through the system);

 • clearing bank

  ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ;

 • break

  phạm, vi phạm;

 • budget account application

  giấy trả tiền làm nhiều kì;

 • bust

  (= bankrupt) vỡ nợ, phá sản;

 • capital expenditure

  các khoản chi tiêu lớn;

 • cardholder

  /ˈkɑːdˌhəʊl.dər/, chủ thẻ;

 • carry out

  tiến hành;

 • cash card

  thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers);

 • cash flow

  lưu lượng tiền;

 • cashier

  nhân viên thu, chi tiền (ở anh);

 • cashpoint

  điểm rút tiền mặt;

 • BACS

  dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng (the bankers automated clearing service);

 • bank card

  thẻ ngân hàng;

 • banker

  người của ngân hàng;

 • bankrupt

  (= bust ) vỡ nợ, phá sản;

 • bearer

  người cầm (séc) - person who receive money from some one or whose name is on a cheque;

 • bearer cheque

  séc vô danh;

 • beneficiary

  người thụ hưởng (person who received money or advantage from st);

 • BGC

  ghi có qua hệ thống GIRO (Bank GIRO Credit );

 • billing cost

  chi phí hoá đơn;

 • boundary

  biên giới;

 • abolish

  /əˈbɒl.ɪʃ/, bãi bỏ, huỷ bỏ;

 • absolute security

  /ˈæb.sə.luːt sɪˈkjʊə.rɪ.ti/, absolute security : an toàn tuyệt đốistraighforward : đơn giản, không rắc rối;

 • accompany

  /əˈkʌm.pə.ni/, đi kèm;

 • account holder

  chủ tài khoản;

 • achieve

  /əˈtʃiːv/, đạt được;

 • adaptor

  thiết bị tiếp trợ;

 • administrative cost

  chi phí quản lý;

 • ATM

  /ˌeɪ.tiːˈem/, automatic teller machine;

 • ATMs

  automatic teller machine;

 • authorise

  cấp phép;