Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kpds sık çıkan kelimeler

kpds sık çıkan kelimeler

Last update 

kpds sık çıkan kelimeler

Items (650)

 • Abandon

  terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak

 • Abruptly

  aniden; ani ve nezaketsiz biçimde

 • Absolute

  mutlak; tamamen

 • Absurd

  saçma. gülünç

 • Abundant

  bol. çok

 • Accomplish

  başarma, tamamlama

 • Accord

  uzlaşma

 • Accountant

  muhasebeci

 • Accurate

  kesin. doğru. yanlışsız

 • Accused

  sanık

 • Accustomed

  alışkın. alışılmış, her zamanki

 • Achieve

  başarma. elde etme

 • Acknowledgement

  onay. kabul etme. tasdik

 • Acute

  keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık

 • Adapt

  uyum sağlamak

 • Adequate

  yeterli. uygun. elverişli

 • Adjust

  ayarlamak. uydurmak. uymak

 • Adjustable

  ayarlanabilir. uyarlanabilir

 • Administrate

  yönetmek. idare etmek

 • Admirable

  takdire değer

 • Advanced

  ilerlemiş. ileri

 • Affable

  Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir

 • Affair

  olay. mesele. sorun

 • Affectionate

  müşfik. sevecen

 • Affluent

  Wealthy. varlıklı

 • Agreeable

  razı. hoş. iyi

 • Aid;

  yardım

 • Aisle

  sıralar arası. yol. geçenek

 • Alliance

  ittifak

 • Ally

  müttefik. dost

 • Alter

  Change

 • Ambiguous

  müphem. birden fazla anlama gelebilen

 • Amend

  düzeltme. değiştirme

 • Ample

  gerektiğinden çok. bol

 • Annual

  yıllık. yıldönümü

 • Anticipate

  tahmin etmek. ve ona göre davranmak

 • Apparel

  Clothing. kılık kıyafet

 • Appetite

  Desire for food. iştah. arzu

 • Appreciate

  takdir etmek

 • Apprehension

  Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış

 • Approach

  yaklaşım. tarz

 • Approval

  tasvip. onay; resmi izin

 • Argue

  tartışma. münakaşa. iddia etme

 • Argument

  tartışma; sav. iddia

 • Article

  makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça

 • Artisan

  zanaatçı. esnaf

 • Ashamed

  utanmak

 • Assassinate

  suikast yapmak

 • Asset

  Advantage kıymetli şey. beceri. erdem

 • Asset

  servet; değerli nitelik

 • Astonished

  hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak

 • At once

  derhal; aynı anda

 • Attack

  saldırmak

 • Attainment

  Achievement. başarı. elde etmek. marifet

 • Attempt

  teşebbüs etmek. denemek

 • Attract

  cezbetmek. çekmek

 • Available

  elde edilebilir. müsait

 • Avidity

  gayret. heves. hırs

 • Award

  ödül. mükafat

 • Base

  temel. esas; askeri üs

 • Beneficial

  faydalı

 • Benefit

  fayda. yarar

 • Blame

  suçlamak

 • Blink

  Open and close. gözlerini kırpıştırmak

 • Bloom

  çiçek açmak

 • Blossom

  çiçek açmak. canlanmak. gelişmek

 • Blunder

  gaf. gaf yapmak

 • Border

  sınır

 • Break off

  kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak

 • Breakthrough

  cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş

 • Briskly

  Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik

 • Bruise

  berelemek. ezmek; bere. ezik

 • Brush up

  Review tazelemek

 • Brutality

  Cruelty vahşilik

 • Budget

  bütçe

 • Bump

  vurma. toslama; şiş. tümsek

 • Burglar

  (ev. dükkan) soyan hırsız

 • Bury

  gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek

 • Call at

  uğramak

 • Call off

  iptal etmek

 • Call on

  ziyaret etmek; talep etmek

 • Call up

  telefon atmak

 • Candidate

  aday. namzet

 • Capable

  yetenekli. ehliyetli

 • Captivate

  büyüleme. esir etme, cezbetmek

 • Cautious

  ihtiyatlı. tedbirli

 • Chance

  şans. tesadüfen olmak

 • Charge

  ücret; itham; hamle; şarj

 • Charity

  sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu

 • Cheer

  neşe. tezahürat

 • Chemist

  kimyager; eczacı

 • Choice

  seçmek

 • Choir

  koro

 • Clammy

  yapış yapış; soğuk nemli

 • Clarify

  açıklamak. açıklık getirmek

 • Clear

  temizlemek. aklamak. izin vermek

 • Clerk

  memur. tezgahtar. sekreter

 • Cliff

  uçurum. sarp kayalık

 • Clog

  tıkamak. tıkanmak; takunya

 • Coast

  kıyı

 • Coincidence

  tesadüf

 • Collar

  yaka; tasma

 • Collide

  çarpışma. çarpma

 • Combine

  birleşmek. birleştirmek

 • Commerce

  ticaret

 • Compare

  mukayese etmek

 • Compensation

  bedel. tazminat. telafi

 • Compete

  yarışmak; rekabet etmek

 • Competent

  Capable ehil. yetenekli. yetkili. -

 • Competition

  yarışma. rekabet. sınama

 • Complaint

  şikayet etmek

 • Complete

  tamamlamak; tamamen

 • Composed

  birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak

 • Compromise

  uzlaşmak

 • Conceal

  gizlemek. saklamak. örtmek

 • Concurrence

  Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama

 • Condense

  yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme

 • Confidence

  güven. itimat

 • Confidence

  kendine güven

 • Confidential

  Secret gizli. sır

 • Confirm

  teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin

 • Confiscated

  Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek

 • Conflict

  çelişmek

 • Congratulate

  tebrik etmek

 • Conscientious

  Careful vicdanlı; dikkatli

 • Consequence

  netice ; önem

 • Conserve

  koruma muhafaza etme

 • Consider

  hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak

 • Consist of

  müteşekkil olmak. oluşmak

 • Consistently

  mütemadiyen. devamlı

 • Constitute

  teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek

 • Constitution

  anayasa

 • Contaminate

  kirletmek; zehirlemek. bozmak

 • Contented

  halinden memnun. mutlu

 • Cooperation

  işbirliği

 • Courteous

  nazik. kibar. saygılı

 • Coward

  korkak

 • Creative

  yaratıcı

 • Crime

  suç. cürüm

 • Criminal

  suçla ilgili; suçlu; cezalı

 • Crooked

  eğri. çarpık. virajlı. hilekar

 • Crop

  mahsul

 • Crowd

  kalabalık

 • Cruelty

  zulüm. acımasızlık

 • Dabble

  su serpme; amatörce uğraşma

 • Deadline

  son teslim tarihi

 • Decade

  on yıl

 • Deception

  aldatma. hile

 • Deceptive

  aldatıcı. yanıltıcı

 • Dedicate

  adamak; ithaf etmek

 • Defeat

  yenme. bozguna uğratmak

 • Deficient

  eksiz yetersiz. noksan

 • Delicate

  nazik. hassas. narin

 • Delight

  sevinç. zevk. haz,

 • Denial

  inkar. yok sayma

 • Deny

  inkar etme

 • Depict

  göstermek. dile getirmek

 • Deplore

  teessüf etmek. üzülmek

 • Dept

  borç

 • Desperate

  ümitsiz; gözü dünmüş

 • Despondent

  ümitsiz. meyus

 • Determine

  belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı

 • Detest

  nefret etmek. tiksinmek

 • Device

  alet. aygıt

 • Devote

  ..-e adamak

 • Diluted

  sulandırılmış. su katılmış

 • Diminish

  azaltmak. küçültmek. eksiltmek

 • Discipline

  Punish disiplin; cezalandırma

 • Discourteous

  nezaketsiz. kaba

 • Discreet

  saygılı. dikkatli ve nazik

 • Discretion

  basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat

 • Discuss

  talk about tartışma. münazara etmek

 • Disease

  hastalık

 • Disgraced

  Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası

 • Disgust

  iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma

 • Dishonest

  sahtekar

 • Disintegrate

  parçalamak. bölünmek

 • Disposition

  eğilim. mizaç. düzen. tertip

 • Dispute

  tartışma

 • Dissolve

  çözmek. dağıtmak. yok olmak

 • Distinguish

  Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş

 • Distrust

  güvenmemek

 • Ditch

  hendek. ark. kanal

 • Divert

  başka yöne çevirmek; saptırmak

 • Divide

  bölmek. ayırmak

 • Divulge

  Reveal ifşa etmek. açığa vurmak

 • Doubt

  şüphe. kuşku

 • Drift

  sürüklenmek

 • Drowsy

  Sleepy uykulu. uyku veren

 • Duplicate

  Copy kopyasını yapmak

 • Dwindle

  Diminishes. giderek azalmak

 • Eagerness

  şevk. istek. arzu

 • Edge

  kenar; avantaj

 • Efficient

  verimli. randımanlı

 • Elevation

  kaldırma. yükseltme; terfi

 • Embark (on)

  gemiye binmek; başlamak

 • Embarrassment

  utanma. mahcubiyet

 • Emerge

  meydana çıkmak

 • Emit

  yaymak. çıkarmak

 • Employer

  iş veren

 • Encouraging

  teşvik edici. cesaretlendirici

 • Endearing

  sevdiren

 • Enhance

  değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek

 • Enlarge

  büyütmek. genişlemek

 • Enlighten

  aydınlatmak

 • Enthusiastically

  şevkle. hararetle

 • Envy

  kıskanma. gıpta etme

 • Equivocal

  Ambiguous iki anlama gelebilen

 • Espionage

  casusluk

 • Essential

  gerekli

 • Examine

  Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek

 • Excessive

  aşırı. haddinden fazla

 • Exchange

  karşılıklı değişmek

 • Excuse

  mazeret

 • Exempt

  bağışık; muaf; hariç tutmak

 • Exhausted

  bitmiş. tükenmiş. yorgun

 • Exhibition

  sergi

 • Existence

  varlık

 • Exotic

  Unusual

 • Expand

  genişle(t)mek. büyümek

 • Expedition

  yolculuk; sefer

 • Explicit

  Definite açık. sarih

 • Explore

  keşif. inceleme gezisi

 • Explorer

  kaşif seyyah

 • Expose

  ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak

 • Exposure

  ifşa; korunmasızlık; poz

 • Extensive

  büyük. derin. kapsamlı

 • Extremely;

  oldukça fazla

 • Fabric

  kumaş. doku

 • Fact

  gerçek. olgu

 • Faint

  Indistinct donuk. baygın

 • Far

  uzak; çok

 • Fatigue

  yorgun. bitkin; yormak

 • Fearsome

  dehşetli. korkunç

 • Feasible

  yapılabilir. mümkün

 • Feeble

  Weak zayıf. kuvvetsiz

 • Fever

  ateş. hararet; humma

 • Firing.

  Ateşleme; pişirme; işten atma

 • Fiscal

  mali

 • Flawless

  kusursuz. defosuz

 • Flee from

  Run away kaçmak. firar etmek

 • Flip

  fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah

 • Float aimlessly

  Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak

 • Floor

  zemin

 • Fluctuate

  inip çıkmak

 • Flushed

  Red kızarmak. utanmak

 • Foggy

  Misty, sisli

 • Fool

  aldatmak. şaka yapmak. kandırmak

 • Foolishness

  aptallık. budalalık

 • Forecast

  tahmin etmek

 • Forestall

  erken davranıp önlemek

 • Fortunate

  şanlı. talihli

 • Frank

  açık sözlü. içten. samimi

 • Frightened

  korkmuş

 • Fume

  pis kokulu gaz. yaymak

 • Futile

  boşuna. beyhude

 • Gain

  kazanmak. elde etmek

 • Gash

  Deep cut derin yara

 • Germinate

  Grow çimlenmek. çimlendirmek

 • Gift

  hediye; yetenek

 • Giggle

  kıkırdamak

 • Gist

  Main idea ana fikir

 • Gleeful

  neşe dolu

 • Globe

  küre

 • Goods

  mallar. eşya

 • Govern

  yönetmek. idare etmek

 • Grievance

  Complaint

 • Grumbles

  Complains şikayet. yakınma

 • Halt

  mola. durma

 • Harsh

  sert. kaba. haşin

 • Hasten

  acele etmek. ettirmek

 • Have faith in

  inancı olmak

 • Hazardous

  tehlikeli. zararlı

 • Heat

  ısı. ısıtmak

 • Hectic

  Very busy heyecanlı. telaşlı

 • Hence

  bu nedenle. bundan dolayı

 • Herd

  sürü; ayak takımı

 • Hesitate

  tereddüt etmek. çekimsemek

 • Hide

  sakla-n-mak

 • Highway

  anayol

 • Hike

  Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak

 • Hinted

  Indirectly suggested. ima etmek

 • Hoax

  Trick şaka. oyun; hile

 • Homeless

  evsiz

 • Honest

  samimi. dürüst

 • Hug

  kucaklamak. sarılmak

 • Huge

  kocaman. büyük

 • Humorous

  komik. güldürücü

 • Hurl

  Throw, fırlatmak. savurmak

 • Ignore

  pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek

 • Impartial

  yansız

 • Imprecise

  kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz

 • Impression

  izlenim. etki

 • Impromptu

  Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlama

 • Improve

  ilerletme. geliştirme

 • In charged

  sorumlu. görevli

 • Inadvertent

  kasıtsız. elde olmayan

 • Incline

  eğilme. aşağı eğilme

 • Inconsiderate

  başkalarını düşünmez. düşüncesiz

 • Incredible

  inanılmaz

 • Incurable

  tedavi edilmez. çaresiz

 • Indecisive

  kararsız. kesin olmayan

 • Indication

  anlatma. belirti. gösterge

 • Indifferent

  kayıtsız. umarsız

 • Indispensable

  vazgeçilmez. zorunlu

 • Indistinct

  belirsiz. bulanık

 • Induce

  kandırmak. ikna etmek

 • Industrious

  çalışkan. gayretli

 • Inert

  Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz

 • Inflammable

  kolay tutuşan. parlayıcı

 • Influence

  etki

 • Initial

  First ilk. başlangıç

 • Insignificant

  Değersiz önemsiz. belirsiz.

 • Insist

  ısrar etmek

 • Insolent

  Rude küstah. terbiyesiz

 • Inspire

  telkin etmek. ilham etmek

 • Instructive

  öğretici. eğitici

 • Insult

  hakaret etme. hor görme

 • Intensity

  güçlülük. yoğunluk

 • Intention

  niyet

 • Interfere

  müdahale etme. çatışma. engelleme

 • Interfere with

  yoluna çıkmak. engellemek. karışmak

 • Intermittent

  kesik kesik. aralıklı

 • Intrepid

  Yılmaz, korkusuz. cesur

 • Intricate

  Complicated karışık. girift

 • Investigator

  dedektif. araştırıcı

 • Investment

  yatırım. sağlanan gelir

 • Irrelevant

  konu dışı. ilgisiz

 • Irresponsible

  sorumsuz

 • Issue

  konu; yayım-baskı

 • Item

  adet. tane; madde; konu-fıkra

 • Jam

  sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham

 • Landscape

  manzara

 • Lane

  dar yol; şerit

 • Law

  hukuk. kanun

 • Leading

  önde olan. kılavuzluk eden

 • Leak

  sızıntı. çatlak

 • Lecture

  ders. konferans

 • Liability

  sorumluluk. yükümlülük

 • Limp

  topallamak. aksamak

 • Lingered

  kolay kolay ayrılmak;

 • Litter

  çöp

 • Locate

  bulunma. bir yerde yerleşmiş olma

 • Lofty

  High yüce. yüksek. azametli

 • Lonely

  yalnız. kimsesiz. tenha

 • Look up to

  Respect hayran olmak. örnek almak

 • Luck

  şans. talih. uğur

 • Majority

  çoğunluk

 • Management

  idare. yönetim

 • Manufacture

  imal etmek

 • Means

  yol. yöntem. araç

 • Meddle

  Interfere karışmak. burnunu sokmak

 • Medicine

  tıp. ilaç

 • Meditative

  Thoughtful derin derin düşünen

 • Melt

  eri-t-mek. yumuşa-t-mak

 • Memorize

  ezberlemek

 • Mend

  Repair tamir etmek

 • Merge

  Become one birleşmek. içine katmak

 • Messy

  dağınık. düzensiz

 • Mild

  ılımlı. hafif. ılıman

 • Misty

  sisli. bulanık

 • Misuse

  suiistimal; yanlış kullanım

 • Moderate

  ılımlı

 • Moist

  nemli. ıslak

 • Mold

  şekil vermek. kalıp

 • Monster

  canavar

 • Mud

  çamur; iftira

 • Neglect

  ihmal etmek

 • Negligible

  ihmal edilebilir

 • Nod

  onaylamak. başını sallamak

 • Notify

  bildirmek. haber vermek

 • Notorious

  adı çıkmış. kötü şöhretli

 • Novelist

  romancı

 • Object

  itiraz etmek

 • Objection

  itiraz; sakınca

 • Obligation

  mecburiyet

 • Obscured

  Hidden, saklı. anlaşılması güç,

 • Obsess

  aklına takılmak. fikri sabit yapmak

 • Obstinate

  Stubborn. inatçı

 • Occasion

  fırsat. vesile. önemli gün. özel olay

 • Odorless

  kokusuz

 • Of his own accord

  Voluntarily. kendi isteğiyle

 • On strike

  grevde

 • Open-minded

  Açık fikirli

 • Opinion

  fikir

 • Orchid

  orkide

 • Outline

  ana hat. taslak

 • Output

  ürün. verim. çıktı

 • Outrageous

  nefret uyandırıcı. öfkelendirici

 • Overdue

  vadesi geçmiş. gecikmiş

 • Overemphatic

  fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı

 • Overseas

  deniz aşırı

 • Oversimplify

  aşırı basitleştirme

 • Overturn

  Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek

 • Owing to

  sayesinde; yüzünden dolayı

 • Pace

  Speed adım. hız

 • Pain

  acı. sızı. ağrı

 • Pale

  solgun

 • Participate

  iştirak etmek

 • Partner

  ortak

 • Passageway

  pasaj. geçit

 • Pay attention to

  dikkatini vermek

 • Peculiarity

  özellik; ...-e özgü olma; tuhaflık

 • Percent

  yüzde

 • Personality

  şahsiyet

 • Pessimistic

  kötümser

 • Phony

  sahte. düzmece

 • Pick up

  toplama. devşirme

 • Plentiful

  bol; bereketli

 • Plunge

  dalma. fırlama

 • Poetic

  şiirsel

 • Point of view

  bakış açısı

 • Policy

  politika; davranış biçimi; poliçe

 • Polish

  cilalamak. boyamak

 • Poll

  oylama. anket

 • Pollute

  kirletmek

 • Postpone

  ertelemek

 • Praised

  övmek

 • Precaution

  tedbir. önlem

 • Precisely

  tam olarak; kesinlikle

 • Prediction

  tahmin

 • Premium

  sigorta primi; ödül. prim

 • Presume

  varsaymak

 • Pretense

  rolüne girme. bahane

 • Pretext

  bahane

 • Prevent

  engellemek. korumak

 • Preview

  ilk gösterim

 • Previous

  önceki. sabık

 • Pride

  gurur. iftihar

 • Prior to

  öncelikli. daha önemli

 • Private

  özel; şahsa ait

 • Prodigious

  Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman

 • Profilic

  çok eser veren

 • Profound

  derin; bilgili; etkileyici

 • Promote

  terfi ettirmek

 • Promotion

  terfi

 • Propose

  önerme. niyet etme. evlilik teklifi

 • Prospects

  başarı şansı

 • Prove

  kanıtlamak; çıkmak

 • Punctual

  dakik

 • Punctuality

  Being on time

 • Purify

  temizlemek. arındırmak. saflaştırmak

 • Pursue

  peşine düşmek. izini sürmek

 • Put off

  elbisesini çıkartmak

 • Quarter

  çeyrek; bölge. semt; askeri kışla

 • Quartet

  dörtlü

 • Raise

  yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek

 • Rate

  oran

 • Readily

  Easily kolayca. seve seve

 • Readily

  isteyerek. gönülden

 • Recast

  yeniden çıkarmak. değiştirmek

 • Recent

  yakında olmuş

 • Recession

  gerileme. durgunluk. azalma

 • Reckless

  aldırışsız. kayıtsız

 • Reckon

  hesaplamak. tahmin etmek

 • Recover

  iyileşmek. yeniden elde etmek

 • Recruit

  üye yapmak; işe almak

 • Refrain from

  kendini tutma. sakınma

 • Refugee

  mülteci

 • Refute

  yalanlamak. çürütmek

 • Regarded as

  gibi görülmek. kabul edilmek

 • Region

  bölge

 • Rejection

  ret

 • Relent

  yumuşama. gevşeme. merhamete gelme

 • Relentless

  amansız; acımasız. merhametsiz

 • Reliance

  geven. itimat

 • Relief

  Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri

 • Relieve

  hafiflemek. rahatlamak

 • Reluctant

  isteksiz. tereddütlü

 • Reluctantly

  gönülsüzce

 • Remark

  söz söyleme; fark etme

 • Remarkable

  dikkate. sözü edilmeye değer

 • Remove

  çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek

 • Renovation

  yenileme. tecdit. onarım

 • Represent

  temsil etme

 • Reprimand

  azar. paylama

 • Reprove

  azarlama. paylama

 • Reputation

  ün. itibar

 • Require

  gerektirmek; istemek

 • Reservation

  yer ayırtma; şart; ihtiyat

 • Resign

  istifa etmek. ayrılmak

 • Resignation

  istifa; kabullenme

 • Resonance

  tınlama

 • Respect

  saygı. hürmet

 • Restored

  onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş

 • Restraint

  zaptetme. sınırlama. hakim olma

 • Restriction

  sınırlama

 • Resultant

  sonucunda ortaya çıkan

 • Reveal

  açığa çıkarma; ilhamla bildirme

 • Revere

  Loved saymak. saygı göstermek

 • Revise

  gözden geçirmek

 • Revive

  yeniden canlan-dır-mak

 • Reward

  ödül

 • Ridiculous

  Absurd. Gildings derecede saçma

 • Rim

  Edge kenar

 • Rival

  rakip

 • Rot

  çürüme. çürük ; zırva

 • Rub

  ovma. ovalama

 • Rugged

  zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü

 • Rule out

  Reject

 • Runaway

  kaçak

 • Rush

  aceleyle koşmak. hücum etmek

 • Saucer

  çay. fincan tabağı

 • Scattered

  dağınık

 • Scheme

  plan. tasarı

 • Scholarly

  çok derin. bilgili. bilimsel

 • Scholarship

  burs; irfan. ilim

 • School board

  okul yönetimi

 • Scold

  azarlama. paylama

 • Scorch

  yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek

 • Scratch

  tırmalamak. kazımak. kaşınmak

 • Sealed

  mühürlü

 • Seam

  dikiş yeri. bağlantı yeri

 • Seed

  tohum

 • Seek

  araştırmak. bulmaya çalışmak

 • Seize

  tutmak. yakalamak. zaptetmek

 • Select;

  seçmek. ayırım

 • Selfish

  bencil

 • Sensitive

  duyarlı

 • Separate

  ayırmak

 • Serene

  sakin; yüce

 • Severe

  acı. sert. şiddetli

 • Shade

  gölge

 • Shape

  şekil

 • Shareholder

  hissedar

 • Shattered

  mahvolmuş. bitmiş; yorgun

 • Shield

  Protect, kalkan; korumak

 • Shift

  vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi

 • Shipping

  gemiler; sipariş alıp gönderme

 • Shout

  bağırmak

 • Shrewd

  Clever, kurnaz. açık göz

 • Sinful

  günahkar

 • Sink

  dibe batmak

 • Skillful

  becerikli

 • Skip

  atlamak

 • Slope

  eğim

 • Sly

  sinsi

 • Smooth

  yumuşak

 • Sneer

  dudağını bükmek. küçümsemek

 • Soothe

  Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak

 • Sophisticated

  karmaşık. girift,

 • Spectacle

  görülecek şey.

 • Sphere.

  Globe küre

 • Spokesperson

  sözcü

 • Sporadic

  Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)

 • Squeeze

  sıkmak. ezmek

 • Staff

  personel. çalışanlar kadrosu; kurmay

 • Statue

  heykel

 • Stature

  boy-pos; önem; kişilik

 • Stayed late

  Lingered. oyalanmak

 • Steady

  düzenli. sabit

 • Stem from

  -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak

 • Step

  adım. basamak

 • Stern

  sert. müsamahasız

 • Stiff

  katı. sert. kıran kırana

 • Stingy

  cimri. eli sıkı

 • Stockholder

  hissedar

 • Straighten

  doğrultmak

 • Strain

  kendini zorlamak. gayret göstermek

 • Stray

  başıboş. Homeless

 • Stretch

  germek. esnetmek

 • Struggle

  çabalamak. mücadele etmek

 • Stubborn

  inatçı dik başlı

 • Subsidize

  Para vermek. desteklemek

 • Subtle

  ince. narin; zeka işi

 • Sufficient

  yeterli

 • Summary

  Özet

 • Superficial

  yüzeysel. üstünkörü

 • Superior

  daha üstün

 • Supplementary

  takviye. ek

 • Surgeon

  cerrah. operatör

 • Surmount

  üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek

 • Surpass

  aşmak. üstün olmak

 • Survive

  hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek

 • Susceptible to

  kolay etkilenen. dayanıksız. hassas

 • Suspicion

  şüphe. zan

 • Sustain

  devam ettirmek. korumak

 • Swell

  Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek

 • Symptom

  Sign semptom. belirti

 • Synopsis

  Summary özet

 • Tackle

  çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;

 • Talent

  yetenek

 • Tax

  vergi

 • Tax-exempt

  vergiden muaf

 • Tear

  (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı

 • Tempt

  ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak

 • Testimony

  tanıklık. ifade

 • Thorough

  tam. dikkatli eksiz

 • Thoughtful

  düşünceli

 • Thrifty

  tutumlu. idareli

 • Throng

  Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek

 • Tilted

  Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil

 • Tiny

  küçük. ufacık

 • Top

  üst. zirve

 • Torn

  yırtık

 • Tower

  kule

 • Trace

  Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek

 • Trail

  sürüklemek. gezdirmek; izlemek

 • Tramped

  Walked heavily kuvvetli adımla yürümek

 • Tranquil

  serene sakin. huzurlu

 • Transaction

  iş görme

 • Treachery

  ihanet

 • Treatment

  muamele. davranış; tedavi

 • Treatment

  muamele, davranış; tedavi

 • Trial

  deneme; duruşma

 • Triumph

  zafer. başarı

 • Trivial

  abes; bayağı; cüzi

 • Trust

  güvenmek

 • Trust

  güvenmek. inanmak

 • Tunnel

  Underground passageway

 • Underestimate

  az/düşük olarak tahmin etmek

 • Underground

  metro; yer altı

 • Undermine

  baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek

 • Underrate

  hafife almak. küçümsemek

 • Unhesitatingly

  tereddüt etmeden

 • Union

  birlik; sendika

 • Unique

  biricik; tek; eşsiz

 • Unpardonable

  affedilemez

 • Unpleasant

  nahoş ; tatsız

 • Unrehearsed

  provasız

 • Unrestrained

  denetimsiz. frenlenmemiş. serbest

 • Unwillingly

  istemeyerek

 • Unwillingness

  isteksizlik

 • Vacant

  boş. açık; dalgın

 • Vague

  müphem. belirsiz. şüpheli

 • Vanity

  Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik

 • Varied

  değişik. çeşitli; değişken

 • Vast

  çok geniş. engin. pek çok

 • Versatile

  çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen

 • Vexed

  Annoyed, bir şeye canı sıkılmak

 • Victim

  kurban

 • Victory

  Triumph. zafer

 • Violent

  sert. şiddetli. zorlu

 • Vital

  hayati önemde

 • Voluntarily

  gönüllü olarak

 • Vote

  oy vermek

 • Vulnerable

  Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan

 • Wasteful

  savurgan. müsrif

 • Weakness

  zayıflık; zaaf

 • Wealthy

  zengin; varlıklı

 • Wealthy

  zengin. varlıklı

 • Wheel

  tekerlek

 • Whip

  kamçı; kamçılamak

 • Wise

  akıllı. akıllıca. mantıklı

 • Withdraw

  çekmek. çekilmek. ayrılmak

 • Wither

  Dry up solmak. soldurmak. sindirmek

 • Witness

  Şahit

 • Wrinkle

  buruşmak. kırışmak

 • Yield to

  kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak

 • Zinnia

  zenya çiçeği