Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TA hệ thống tim mạ

TA hệ thống tim mạ

Last update 

Từ vựng chuyên ngành tim mạch cho sinh viên y khoa. Biên soạn theo cuốn thuật ngữ y họ

Items (31)

 • Tim mạch

  Cardiovascular

 • Mạch máu

  Vessel

 • Rỗng

  Hollow

 • Thuộc cơ

  Muscular

 • Cơ quan

  Organ

 • Trung thất

  Mediastinum

 • (thuộc) Ngực

  Thoracic

 • Khoang

  Cavity

 • Đẩy đi

  Propel

 • Chứa đựng

  Contain

 • (thuộc) sống

  Vital

 • Động mạch

  artery

 • Tĩnh mạch

  Vein

 • Bỏ đi (thải đi)

  Waste

 • Sự bài tiết

  excretion

 • Dựa vào

  Rely (on, upon)

 • Mao mạch

  capillary

 • Lớp áo ngoài

  Tunica externa

 • Lớp áo giữa

  Tunica media

 • Lớp áo trong

  Tunica intima

 • Nội mô

  Endothelium

 • Khoảng hở (mạch máu)

  Lumen

 • Động mạch chủ

  Aorta

 • Mạch nhỏ

  Venule

 • Cơ thắt

  sphincter

 • Tiểu động mạch

  arteriole

 • Chống lại

  Withstand

 • Xung lực

  Surge

 • Tính mềm dẻo

  Flexibility

 • Dai, bền

  Tough

 • Sự co mạch

  vasoconstriction