Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
liên từ

liên từ

Last update 

および [及び] :Và, với, cùng với おまけに(お負けに): hơn nữa, vả lại, ngoài ra, thêm vào đó, lại còn かつ: Đồng thời, hơn nữa さらに(更に): hơn nữa, vả lại, ngoài ra しかも( 然も): hơn nữa それに: bên cạnh đó, hơn thế nữa, vả lại そのうえ: bên cạnh đó, ngoài ra, hơn thế nữa, hơn nữa là それから :Sau đó, từ sau đó, do đó, tiếp đó nữa そうでなければ: nếu không như thế なお: vẫn còn, vả lại, thêm nữa ならびに : Và, cũng như また: lại còn, hơn nữa, ngoài ra, bên cạnh đó, hơn thế nữa ひいては: với lại, mà còn, kế đó

Items (50)

 • Và, với, cùng với

  および [及び]

 • hơn nữa, vả lại, ngoài ra, thêm vào đó, lại còn

  おまけに(お負けに)

 • Đồng thời, hơn nữa

  かつ

 • hơn nữa, vả lại, ngoài ra

  さらに(更に)

 • hơn nữa

  しかも( 然も)

 • bên cạnh đó, hơn thế nữa, vả lại

  それに

 • bên cạnh đó, ngoài ra, hơn thế nữa, hơn nữa là

  そのうえ

 • Sau đó, từ sau đó, do đó, tiếp đó nữa

  それから

 • nếu không như thế

  そうでなければ

 • vẫn còn, vả lại, thêm nữa

  なお

 • Và, cũng như

  ならびに

 • lại còn, hơn nữa, ngoài ra, bên cạnh đó, hơn thế nữa

  また

 • với lại, mà còn, kế đó

  ひいては

 • hoặc, hoặc là…

  あるいは

 • hoặc, hay, hoặc là

  それとも

 • hoặc là, hay là

  もしくは [若しくは]

 • hoặc, hoặc là, nếu không thì…

  または

 • có nghĩa là, cũng chính là nói, tức là, nghĩa là

  すなわち

 • tóm lại, tóm lại là, tức là, cũng chính là

  つまり

 • bởi vì làm, do là, nếu nói là do sao thì...

  なぜなら(ば)

 • Tóm lại là, chung quy lại là, đơn giản mà nói

  よいするに

 • nào...., và sau đây, và bây giờ

  さて

 • trong trường hợp đó, sau đó, vậy thì

  それでは

 • trước tiên, trước hết, ngay từ ban đầu, vốn dĩ

  そもそも

 • thế thì, thế là

  では

 • thế còn, có điều là, chỉ có điều, song

  ところで

 • thỉnh thoảng, đôi lúc, có lúc

  ときに [時に]

 • sở dĩ, vì vậy, do vậy

  したがって

 • do đó mà, lập tức thì, nếu mà thế thì, vậy mà

  すると

 • với lại, hơn nữa

  そ(う)して

 • do đó, bởi vậy, ngay sau đó

  そこで

 • Cho nên, bởi thế mà

  それで

 • sau đó, vậy thì

  それでは

 • Nếu như thế, trong trường hợp đó thì, nếu nói như vậy thì

  それなら

 • bởi thế, cho nên

  それだから

 • Vì thế, vì vậy, thế nên

  それゆえ[それ故]

 • Nếu nói như thế, nếu làm như thế thì

  そうすると

 • Nếu nói như thế, nếu làm như thế thì

  そうすれば

 • tuy nhiên, thế nhưng, mặc dù vậy

  しかしながら

 • Do đó, kết quả là

  ゆえに [故に]

 • sở dĩ, vì vậy, do đó

  因(よ)って

 • mà, nhưng mà...

  ところで

 • dù sao thì, thế còn, dù...

  ところが

 • mặc dù, nhưng, tuy...

  もっとも

 • Mặc dù như thế, dù như thế thì

  さりながら

 • Mặc dù như thế, dù như thế thì

  ですけれども

 • Vì, chả là, dù là (thế), ngay cả (thế)...

  だって

 • Dù sao đi nữa, trong bất cứ trường hợp nào (cũng), cho dù thế...vẫn

  それにしても

 • Cho dù thế nào vẫn, cho dù như thế thì, dù thế nào thì...

  それなのに

 • nhưng...vẫn, dù...vẫn, cho dù thế...vẫn, cho dù như thế vẫn...

  それでも