Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Phrasal verb thường gặp 2

Phrasal verb thường gặp 2

Last update 

viethoai, echxanh, thoyeuech, phrasal verb

Items (48)

 • Let sb down

  : làm ai đó thất vọng

 • Look after sb

  : chăm sóc ai đó

 • Look around

  : nhìn xung quanh

 • Look at sth

  : nhìn cái gì đó

 • Look down on sb

  : khinh thường ai đó

 • Look for sb/sth

  : tìm kiếm ai đó/ cái gì đó

 • Look forward to something/Look forward to doing something

  : mong mỏi tới sự kiện nào đó

 • Look into sth

  : nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó

 • Look sth up

  : tra nghĩa của cái từ gì đó

 • Look up to s.o

  : kính trọng, ngưỡng mộ ai đó

 • Make sth up

  : chế ra, bịa đặt ra cái gì đó

 • Make up one’s mind

  : quyết định

 • Move on to sth

  : chuyển tiếp sang cái gì đó

 • Pick sb up

  : đón ai đó

 • Pick sth up

  : lượm cái gì đó lên

 • Put sb down

  : hạ thấp ai đó

 • Put sb off

  : làm ai đó mất hứng, không vui

 • Put sth off

  : trì hoãn việc gì đó

 • Put sth on

  : mặc cái gì đó vào

 • Put sth away

  : cất cái gì đó đi

 • Put up with sb/ sth

  : chịu đựng ai đó/ cái gì đó

 • Run into sth/ sb

  : vô tình gặp được cái gì / ai đó

 • Run out of sth

  : hết cái gì đó

 • Set b up

  : gài tội ai đó

 • Set up sth

  : thiết lập, thành lập cái gì đó

 • Settle down

  : ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó

 • Show off

  : khoe khoang

 • Show up

  : xuất hiện

 • Slow down

  : chậm lại

 • Speed up

  : tăng tốc

 • Stand for

  : viết tắt cho chữ gì đó

 • Take away (take sth away from sb)

  : lấy đi cái gì đó của ai đó

 • Take off

  : cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)

 • Take sth off

  : cởi cái gì đó

 • Take up

  : bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)

 • Talk sb in to s.th

  : dụ ai làm cái gì đó

 • Tell sb off

  : la rầy ai đó

 • Turn around

  : quay đầu lại

 • Turn down

  : vặn nhỏ lại

 • Turn off

  : tắt

 • Turn on

  : mở

 • Turn sth/sb down

  : từ chối cái gì/ai đó

 • Turn up

  : vặn lớn lên

 • Wake up

  : (tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậy

 • Warm up

  : khởi động

 • Wear out

  : mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn)

 • Work out

  : tập thể dục, có kết quả tốt đẹp

 • Work sth out

  : suy ra được cái gì đó