Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-4

Kanji 4-4

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Than than đá

 • Đoản ngắn

 • Đàm đàm thoại

 • Trước đến nơi

 • Chú chú ý

 • Trụcột trụ

 • Đinh can thứ4

 • Trướng căng lên,giương lên

 • Điều điều hành

  調

 • Truy truy đuổi

 • Định cốđịnh

 • Đình sân vườn

 • Địch cái sáo

 • Thiết sắt

 • Chuyển di chuyển

 • Đô kinh đô

 • Độnhiệt độ

 • Đầu ném,đầu tư

 • Đậu hạt đậu

 • Đảo hòn đảo

 • Thang nước nóng

 • Đăng leo lên,đăng ký

 • Đẳng bình đẳng

 • Động chuyển động

 • Đồng nhi đồng

 • Nông nông nghiệp

 • Ba con sóng

 • Phối phân phối

 • Bội bội số,gấp nhiều lần

 • Tương cái hộp

 • Điền ruộng

 • Phát phát triển

 • Phản phản đối

 • Phản cái dốc

 • Bản cái bảng,miếng ván

 • Bì cái vỏ

 • Bi buồn

 • Mỹmỹthuật

 • Tỵcái mũi

 • Bút cái bút