Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-5

Kanji 4-5

Last update 

Items (40)

 • Băng nước đá

 • Biểu biểu hiện

 • Miểu giây

 • Bệnh bệnh tật

 • Phẩm sản phẩm

 • Phụ thua

 • Bộbộtrưởng

 • Phục trang phục

 • Phúc phúc lợi

 • Vật động vật

 • Bình hoà bình

 • Phản trảlại

 • Miễn cốgắng

 • Phóng giải phóng

 • Vị hương vị

 • Mệnh sinh mệnh

 • Diện mặt

 • Vấn hỏi

 • Dịch dịch vụ

 • Dược thuốc

 • Do tựdo

 • Du dầu

 • Hữu có, tồn tại

 • Du chơi du hý

 • Dự dựbáo

 • Dương con cừu

 • Dương đại dương

 • Diệp cái lá

 • Dương mặt trời

 • Dạng hình dạng

 • Lạc rơi xuống

 • Lưu dòng chảy hạlưu

 • Lữ du lịch lữhành

 • Lưỡng 2 bên lưỡng tính

 • Lục màu xanh lá cây

 • Lễ lễnghi

 • Liệt hàng lối

 • Luyện luyện tập

 • Lộ tiến lộ,quốc lộ

 • Hoà hoà bình