Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-6

Kanji 4-6

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Ái ái tình

 • Án đềán

 • Dĩ cái mốc

 • Y y phục

 • Vịvịtrí

 • Vi phạm vi

 • Vịdạdày

 • Ấn ấn tượng

 • Anh tiếng anh

 • Vinh vinh quang

 • Diêm muối

 • Ức 100 triệu

 • Gia tham gia

 • Quả kết quả

 • Hoá hàng hoá

 • Khoá niên khoá,khoá học

 • Nha mầm,mạch nha

 • Cải cải cách

 • Giới cơ giới

 • Hại tổn hại

 • Nhai đường phố

 • Các các vị,các nước

 • Giác nhớra

 • Hoàn hoàn thành

 • Quan quan lại

 • Quản quản lý

 • Quan liên quan

 • Quan quan sát

 • Nguyện ước nguyện

 • Hi hi vọng

 • Quý niên quý

 • Kỉ thếkỉ

 • Hỷ hạnh phúc

 • Kỳ lá cờ,quốc kỳ

 • Khí vũ khí

 • Cơ cơ khí

 • Nghị hội nghị

 • Cầu yêu cầu

 • Khốc khóc

 • Cứu cấp cứu