Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-7

Kanji 4-7

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Cấp cung cấp

 • Cử tuyển cử

 • Ngư ngư nghiệp

 • Cộng công cộng

 • Hiệp hiêp lực

 • Kính gương

 • Cạnh cạnh tranh

 • Cực cực đoan

 • Huấn giáo huấn

 • Quân quân đội

 • Quận quận huyện

 • Kính đường kính

 • Hình địa hình

 • Cảnh quang cảnh

 • Nghệnghệthuật

 • Khuyết thiếu

 • Kết kết hôn

 • Kiến xây dựng,kiến trúc

 • Kiện tráng kiện

 • Nghiệm thực nghiệm

 • Cố kiên cố

 • Công thành công

 • Hảo thích

 • Hậu khí hậu

 • Hàng hàng hải

 • Khang an khang

 • Cáo quảng cáo

 • Sai sai khác

 • Thái rau

 • Tối tối cao,tối thiểu

 • Tài khí tài,phếtài

 • Tạc hôm qua

 • Trát tiền giấy

 • Loát in ấn

 • Sát giết,sát nhân

 • Sát cảnh sát

 • Tham tham gia

 • Sản sản nghiệp

 • Tản tản bộ

 • Tàn còn lại