Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-8

Kanji 4-8

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Sĩ nhân sĩ

 • Thịtên họ

 • Sửlịch sử

 • Ty quản lý

 • Thí thí sinh,thí nghiệm

 • Nhi trẻcon,nhi đồng

 • Trịtrịliệu,chữa trị

 • Từtừđiển

 • Thất thất bại

 • Tá mượn

 • Chủng chủng loại

 • Chu chu vi

 • Chúc chúc mừng

 • Thuận thuận lợi

 • Sơ sơ lược

 • Tùng cây thông

 • Tiếu cười,tiếu lâm

 • Xướng ca xướng

 • Thiêu thiêu đốt

 • Tượng con voi,hình tượng

 • Chiếu phản chiếu

 • Thưởng tán thưởng

 • Thần đại thần

 • Tín tín dụng

 • Thành thành công

 • Tỉnh tỉnh thành,coi xét

 • Thanh thanh khiết

 • Tĩnh yên tĩnh

 • Tịch chỗngồi

 • Tích thành tích

 • Triết bẻ, gập

 • Tiết tiết kiệm

 • Thuyết tiểu thuyết,thuyết minh

 • Thiển cạn

 • Chiến chiến tranh

 • Tuyển tuyển chọn

 • Nhiên tựnhiên,ngẫu nhiên

 • Tranh chiến tranh

 • Thương thương khố

 • Sào tổchim