Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-9

Kanji 4-9

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Thúc bó, buộc

 • Trắc phía

 • Tục liên tục

 • Tốt tốt nghiệp

 • Tôn cháu

 • Đới cái đai,nhiệt đới

 • Đội quân đội

 • Đạt hữu đạttruyền đạt

 • Đơn đơn giản

 • Trí đặt để,bốtrí

 • Trọng trung gian

 • Trữtích trữ

 • Triệu 1 nghìn tỷ

 • Trường ruột

 • Đê thấp

 • Để cái đáy

 • Đình dừng lại,đình chiến

 • Đích mục đích

 • Điển từđiển

 • Truyền truyền tín

 • Đồsinh đồ

 • Nỗnỗlực

 • Đăng cái đèn

 • Đường võ đường,thực đường

 • Động lao động

 • Đặc đặc biệt

 • Đắc đắc ý

 • Độc độc dược

 • Nhiệt nóng

 • Niệm kỉniệm

 • Bại thất bại

 • Mai cây mai

 • Bác bác học

 • Phạn cơm

 • Phi bay

 • Phí tiêu phí

 • Tất tất yếu

 • Phiếu ngân phiếu,bỏphiếu

 • Tiêu chuẩn

 • Bất không có,bất nhân