Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 4-10

Kanji 4-10

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Phu chồng

 • Phó dính,giao phó

 • Phủphủhuyện

 • Phó phụ,thứ2

 • Phấn bột, phấn hoa

 • Binh binh lính

 • Biệt phân biệt

 • Biên biên giới

 • Biến biến hóa

 • Tiện tiện lợi

  便

 • Bao bao bọc

 • Pháp phương pháp

 • Vọng ước vọng

 • Mục mục sư

 • Mạt cuối cùng

 • Mãn trọn vẹn,viên mãn

 • Vịchưa đến

 • Mạch huyết mạch

 • Dân dân chúng

 • Vô vô lý

 • Ước ước lượng

 • Dũng dũng khí

 • Yếu tất yếu

 • Dưỡng dinh dưỡng

 • Dục tắm

 • Lợi tiện lợi

  利

 • Lục châu lục

 • Lương tốt

 • Liệu nguyên liệu

 • Lượng sốlượng

 • Luân bánh xe

 • Loại chủng loại

 • Lệnh mệnh lệnh

 • Lãnh lạnh

 • Lệví dụ

 • Lịch lý lịch

 • Liên mliên lạc

 • Lão người già

 • Lao lao động

 • Lục kỷlục,đăng lục