Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JOB_VN_JP_3

JOB_VN_JP_3

Last update 

Items (44)

 • Poor, nghèo nàn, gầy yếu

  貧弱

 • Flexible, linh hoạt

  柔軟

 • Substitute, thay đổi, thay thế

  代替

 • Parametric, tham số

  パラメトリック

 • Main current (stream)

  主流

 • Core, nhân, lõi

  中核

 • Release, phát hành

  リリース

 • Plate, tấm-bản kim loại

  プレート

 • Forecast, ước lượng

  予測

 • Phenomenon, hiện tượng

  現象

 • Resonance, cộng hưởng

  共振

 • Vibrations, rung động

  振動

 • Previous section, phần trước

  前項

 • Overview, tổng quan

  概観

 • Eigenvalues, giá trị riêng

  固有値

 • The tip, mũi nhọn, rìa ngoài

  先端

 • Case, trường hợp

  事例

 • Operation, hoạt động

  稼動

 • Simplified, đơn giản

  簡易的

 • Transmission, truyền dẫn

  伝達

 • Sine wave, sóng sin

  正弦波

 • Simplicity, đơn giản

  単純

 • Applications, Áp dụng

  用途

 • Relation, liên quan

  関連

 • Perfect, hoàn toàn

  完全

 • Sự đồng nhất

  同定

 • Làm tròn

  丸め

 • Complexity, phức tạp

  複雑

 • Definition, định nghĩa

  定義

 • Difficulty, khó khăn

  困難

 • Accurate, chính xác

  正確

 • Liên quan, gặp rắc rối

  絡む

 • Mechanisms, cơ chế, cơ cấu

  メカニズム

 • Xử lý, đối đãi, sử dụng

  取り扱い

 • Transient, sự cắt-giao nhau

  過渡

 • Attenuator, sự suy giảm

  減衰

 • Giới hạn, đầu mút

  打ち切り

 • Errors, sai số

  誤差

 • Load, tải

  負荷

 • Addition, bổ sung

  付加

 • Accuracy, chính xác

  精度

 • Characteristic, đặc tính

  特徴

 • Direct, trực tiếp

  直接

 • Rating, đánh giá

  評価