Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JOB_VN_JP_4

JOB_VN_JP_4

Last update 

Items (44)

 • Sinh ra, xảy ra

  生じる

 • Acceleration, gia tốc

  加速度

 • Forcing, cưỡng chế

  強制

 • Give away, ban cho, gây ra

  与える

 • Shredded, vết cắt, mảnh vụn

  刻み

 • Technique, kỹ thuật

  手法

 • Đều đều, không thay đổi

  定常

 • Response, đáp ứng

  応答

 • Frequency, tần số

  周波数

 • Frequency, tần xuất

  頻度

 • Policy, chính sách

  方針

 • Kiên cố, vững chắc

  強固

 • Welcome, chào mừng

  歓迎

 • Embedded, nhúng

  組込

 • Identification, phân biệt

  識別

 • Phần mở rộng

  拡張子

 • Tức là, có nghĩa là

  すなわち

 • Conditional, điều kiện

  条件

 • Premise, tiền đề

  前提

 • Cancellation, kết thúc, xóa bỏ

  解消

 • Weakness, nhược điểm

  弱点

 • Reference, tài liệu tham khảo

  リファレンス

 • Mỗi lúc, bất kỳ lúc nào

  都度

 • Simple, đơn giản

  単体

 • Format, định dạng

  形式

 • Save, lưu

  保存

 • Huge, khổng lồ

  巨大

 • The syntax, cú pháp

  構文

 • Together, đồng chí, hội nhóm

  同士

 • Different, khác, khác với

  異なる

 • Post, chất lên, đăng tải

  載せる

 • Exception, ngoại lệ

  例外

 • Kể trên, nói trên

  前述

 • Special, đặc biệt, đặc thù

  特殊

 • Head, đầu, tiên phong

  先頭

 • A combination, kết hợp

  組み合わせ

 • Ký hiệu, lời ghi chú

  記法

 • Sự kết thúc

  末尾

 • Negative number, số âm

  負数

 • Range, phạm vi

  範囲

 • Separator, ngừng, ngắt

  区切り

 • Sự thay thế, nhập liệu

  代入

 • Change, thay đổi

  変更

 • Possible, có thể, khả năng

  可能