Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JOB_VN_JP_5

JOB_VN_JP_5

Last update 

Items (44)

 • Logic

  論理

 • Relationship, mối quan hệ

  関係

 • Official, chính thức

  公式

 • Designation, chỉ định

  指定

 • Decimal, số thập phân

  小数

 • Complex number, số phức

  複素数

 • Integer, số nguyên

  整数

 • Sort, xếp đặt

  並び

 • Leave, tách-rời xa

  離れる

 • Information, thông tin

  情報

 • Layout, bố trí

  レイアウト

 • Keeping, giữ lại

  保持

 • Region, khu vực

  領域

 • Continuity, liên tục

  連続

 • Signage, ghi lên, hiển thị

  表記

 • Efficiency, hiệu suất

  効率

 • Processing, xử lý

  処理

 • Comparison, so sánh

  比較

 • Entity, thực thể

  実体

 • Đề cập sau

  後述

 • Fixation, cố định

  固定

 • Limit, giới hạn

  制限

 • Input, đầu vào

  入力

 • Output, đầu ra

  出力

 • Statistics, thống kê

  統計

 • Sort, sắp xếp

  ソート

 • Bond, liên kết

  結合

 • Search, tìm kiếm

  検索

 • Index, mục lục

  インデックス

 • Attributes, đặc tính

  属性

 • Arrangement, sắp xếp

  整理

 • Phong phú, giàu có

  豊富

 • Đề xuất, thu nhập

  取り上げる

 • Bắt đầu, tiếp cận

  エントリー

 • Interface, giao diện

  インタフェース

 • Hợp lại, kết hợp

  併せる

 • Xem xét lại, nhớ lại

  お浚い

 • Không rõ ràng

  曖昧

 • Offer, cung cấp

  提供

 • High level, mức độ cao

  高水準

 • Operation, thao tác

  操作

 • Support, ủng hộ

  サポート

 • Array, mảng

  配列

 • Đa chiều

  多次元