Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JOB_VN_JP_6

JOB_VN_JP_6

Last update 

Items (44)

 • Quy mô

  規模

 • Module

  モジュール

 • Extension, mở rộng

  拡張

 • Analysis, phân tích, bàn bạc

  検討

 • To conform, làm cho hợp với

  準じる

 • Standard, tiêu chuẩn

  規格

 • Detail, chi tiết

  詳細

 • Apply, dùng, áp dụng

  用いる

 • Base, nền tảng

  基礎

 • Get, thu-nhận được

  得る

 • Knowledge, kiến thức

  知識

 • Cross section, mặt cắt

  断面

 • Properties, thuộc tính

  特性

 • The shape, hình dáng

  形状

 • The load, tải trọng

  荷重

 • Request, yêu cầu

  求める

 • A beam, xà dầm

 • Useful, hữu ích

  耐用

 • Overall, toàn thể

  全体

 • Limit, giới hạn

  限度

 • Use, sử dụng

  使用

 • Decision, quyết định

  決定

 • Optimum, tối ưu

  最適

 • Discuss, bàn luận

  論じる

 • Stress, ứng suất

  応力

 • Material, vật liệu

  材料

 • Learning, học tập

  学問

 • Resistance, trở kháng

  抵抗

 • History, lịch sử

  歴史

 • Quá trình, kinh qua

  経過

 • Breaking, sự phá hủy

  破壊

 • Dimension, kích thước

  寸法

 • Deformation, biến dạng

  変形

 • Structure, cấu trúc

  構造

 • Brittleness, tính giòn

  脆性

 • Plasticity, tính dẻo

  塑性

 • Elasticity, tính đàn hồi

  弾性

 • Argument, biến số

  引数

 • Địa phương

  ローカル

 • Phạm vi

  スコープ

 • Tuyên bố, khai báo

  宣言

 • Name, tên

  名称

 • An toàn

  安全

 • Đối sách, biện pháp

  対策