Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 7

Mimi kara N2 goi 7

Last update 

daunq

 • image description
  14downloads
 • image description
  1844puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 踏む

  ふむ _ Dẫm; đạp _ ĐẠP

 • 振舞う

  ふるまう _ Hành vi; ứng xử. _ CHẤN VŨ

 • ぶつかる

  ぶつかる _ Va vào; đập vào; đụng; tông vào

 • ぶつける

  ぶつける _ Đập mạnh; đánh mạnh; húc mạnh; va vào; tông vào

 • ぶら下げる

  ぶらさげる _ Treo lòng thòng; đeo vào. _ HẠ

 • 凹む

  へこむ _ Lõm; hẳn xuống. _ AO

 • 隔たる

  へだたる _ Cách biệt; xa cách; khác biệt _ CÁCH

 • 隔てる

  へだてる _ Phân chia; ngăn cách; cách biệt. _ CÁCH

 • 経る

  へる _ Kinh qua; trải qua. _ KINH

 • 減る

  へる _ Giảm; suy giảm; giảm bớt; ít đi. _ GIẢM

 • 吠える

  ほえる _ Sủa; gào lên; la toáng lên

 • 誇る

  ほこる _ Tự hòa; kiêu hãnh _ KHOA

 • 綻びる

  ほころびる _ Rách; mục; hỏng.

 • 干す

  ほす _ Phơi; làm khô. _ CAN

 • 微笑む

  ほほえむ _ Cười mĩm. _ VI TIẾU

 • 褒める

  ほめる _ Khen ngợi; tán dương; ca tụng. _ BAO

 • 掘る

  ほる _ Đào; bới. _ QUẬT

 • 彫る

  ほる _ Khắc; chạm; tạc tượng _ ĐIÊU

 • 舞う

  まう _ Nhảy múa _ VŨ

 • 任せる

  まかせる _ Hết sức; dốc lòng; phó thác. _ NHIỆM

 • 賄う

  まかなう _ Chi trả. _ HỐI

 • 曲がる

  まがる _ Uốn cong; rẽ (trái; phải). _ KHÚC

 • 巻く

  まく _ Cuốn tròn; gói ghém; quấn. _ QUYỂN

 • 撒く

  まく _ Rải; vẩy (nước); tưới; gieo (hạt).

 • 混ざる

  まざる _ Được trộn; được hòa trộn. _ HỖN

 • 混じる

  まじる _ Được trộn; được hòa trộn. _ HỖN

 • 増す

  ます _ Làm tăng lên; làm hơn. _ TĂNG

 • 混ぜる

  まぜる _ Trộn; pha trộn; hòa trộn; xáo trộn. _ HỖN

 • 交ぜる

  まぜる _ Trộn vào với nhau; pha lẫn vào. _ GIAO

 • またぐ

  またぐ _ Băng qua; vượt qua.

 • 待ち合わせる

  まちあわせる _ Gặp nhau tại điểm hẹn; gặp nhau theo kế hoạch. _ ĐÃI HỢP

 • 祭る

  まつる _ Thờ cúng; thờ. Tổ chức lễ hội _ TẾ

 • まとまる

  まとまる _ Tổng hợp; huy động

 • まとめる

  まとめる _ Đưa đến kết luận; thu thập; tập hợp.

 • 招く

  まねく _ Mời; rủ. _ CHIÊU, TRIỀU

 • 真似る

  まねる _ Bắt chước; mô phỏng. _ CHÂN TỰ

 • 迷う

  まよう _ Lúng túng; lạc đường; bối rối _ MÊ

 • 見上げる

  みあげる _ Ngưỡng mộ; hâm mộ; nhìn lên; ngước lên. _ KIẾN THƯỢNG

 • 見送る

  みおくる _ Tiễn biệt; tiễn đưa. _ KIẾN TỐNG

 • 見下ろす

  みおろす _ Coi khinh; khinh miệt; nhìn xuống. _ KIẾN HẠ

 • 満ちる

  みちる _ Đầy; tròn; thỏa mãn _ MÃN

 • 見つかる

  みつかる _ Tìm thấy; tìm ra. _ KIẾN

 • 見つける

  みつける _ Bắt gặp; tìm ra; tìm thấy _ KIẾN

 • 見つめる

  みつめる _ Nhìn chằm chằm (vào ai). _ KIẾN

 • 見直す

  みなおす _ Nhìn lại; xem lại; đánh giá lại. _ KIẾN TRỰC

 • 見慣れる

  みなれる _ Quen mắt; quen nhìn; biết rõ. _ KIẾN QUÁN

 • 診る

  みる _ Khám bệnh; chẩn đoán bệnh _ CHẨN

 • 蒸す

  むす _ Hấp; chưng cách thủy. _ CHƯNG

 • 命じる

  めいじる _ Ban hành; chỉ định; bổ nhiệm; ra lệnh. _ MẠNG, MỆNH

 • 恵まれる

  めぐまれる _ Được ban cho. _ HUỆ