Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 13

Mimi kara N2 goi 13

Last update 

daunq

 • image description
  15downloads
 • image description
  3039puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 海外

  かいがい _ Nước ngoài _ HẢI NGOẠI

 • 海岸

  かいがん _ Bờ biển _ HẢI NGẠN

 • 会議

  かいぎ _ Buổi họp _ HỘI NGHỊ

 • 会計

  かいけい _ Kế toán _ HỘI KẾ

 • 解決

  かいけつ _ Giải quyết _ GIẢI QUYẾT

 • 会合

  かいごう _ Cuộc họp; hội họp _ HỘI HỢP

 • 改札

  かいさつ _ Soát vé _ CẢI TRÁT

 • 解散

  かいさん _ Giải tán; giải thể _ GIẢI TẢN, TÁN

 • 開始

  かいし _ Khởi đầu; bắt đầu _ KHAI THỦY, THỈ

 • 会社

  かいしゃ _ Công ty _ HỘI XÃ

 • 解釈

  かいしゃく _ Giải thích; hiểu _ GIẢI THÍCH

 • 会場

  かいじょう _ Hội trường _ HỘI TRƯỜNG, TRÀNG

 • 海水浴

  かいすいよく _ Tắm biển _ HẢI THỦY DỤC

 • 回数

  かいすう _ Số lần _ HỒI SỐ

 • 回数券

  かいすうけん _ Vé xe tháng _ HỒI SỐ KHÓAN

 • 改正

  かいせい _ Sự sửa chữa; sự thay đổi _ CẢI CHÍNH

 • 快晴

  かいせい _ Thời tiết đẹp _ KHÓAI TÌNH

 • 解説

  かいせつ _ Diễn giải; giải thích _ GIẢI THUYẾT

 • 改善

  かいぜん _ Cải thiện _ CẢI THIỆN

 • 改造

  かいぞう _ Cải tạo; chỉnh sửa _ CẢI TẠO

 • 階段

  かいだん _ Cầu thang _ GIAI ĐỌAN

 • 開通

  かいつう _ Khai thông _ KHAI THÔNG

 • 快適

  かいてき _ Sảng khoái; dễ chịu _ KHÓAI THÍCH

 • 回転

  かいてん _ Xoay vòng; xoay chuyển _ HỒI CHUYỂN

 • 解答

  かいとう _ Giải đáp; đáp án _ GIẢI ĐÁP

 • 回答

  かいとう _ Trả lời _ HỒI ĐÁP

 • 回復

  かいふく _ Phục hồi _ HỒI PHỤC

 • 解放

  かいほう _ Giải phóng _ GIẢI PHÓNG

 • 開放

  かいほう _ Mở cửa; tự do hoá _ KHAI PHÓNG

 • 買い物

  かいもの _ Mua sắm _ MÃI VẬT

 • 海洋

  かいよう _ Đại dương; biển _ HẢI DƯƠNG

 • 会話

  かいわ _ Đàm thoại _ HỘI THOẠI

 • かお _ Khuôn mặt _ NHAN

 • 家屋

  かおく _ Căn nhà _ GIA ỐC

 • 香り

  かおり _ Mùi thơm _ HƯƠNG

 • 価格

  かかく _ Giá _ GIÁ CÁCH

 • 係り

  かかり _ Người phụ trách _ HỆ

 • 科学

  かがく _ Khoa học _ KHOA HỌC

 • 化学

  かがく _ Hoá học _ HÓA HỌC

 • かがみ _ Gương; kính soi mặt _ KÍNH

 • 書留

  かきとめ _ Gửi đảm bảo _ THƯ LƯU

 • 書き取り

  かきとり _ Viết chính tả _ THƯ THỦ

 • 垣根

  かきね _ Hàng rào _ VIÊN CĂN

 • かぎ _ Chìa khoá

 • 架空

  かくう _ Hư cấu _ GIÁ KHÔNG

 • 覚悟

  かくご _ Từ chức; sự sẵn sàng _ GIÁC NGỘ

 • 各自

  かくじ _ Mỗi cái; mỗi cá nhân _ CÁC TỰ

 • 確実

  かくじつ _ Chắc chắn; chính xác _ XÁC THỰC

 • 拡充

  かくじゅう _ Mở rộng; bành trướng quy mô _ KHUẾCH SUNG

 • 拡大

  かくだい _ Phóng đại; mở rộng _ KHUẾCH ĐẠI