Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi kara N2 goi 16

Mimi kara N2 goi 16

Last update 

daunq

 • image description
  15downloads
 • image description
  3266puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • 感心

  かんしん _ Hâm mộ; thán phục _ CẢM TĂM

 • 関心

  かんしん _ Quan tâm _ QUAN TĂM

 • 感じ

  かんじ _ Cảm nghĩ; cảm xúc _ CẢM

 • 漢字

  かんじ _ Chữ Hán; chữ Trung Quốc _ HÁN TỰ

 • 患者

  かんじゃ _ Bệnh nhân; người bệnh _ HOẠN GIẢ

 • 勘定

  かんじょう _ Thanh toán; tính tiền _ KHÁM ĐỊNH

 • 感情

  かんじょう _ Cảm tình; tình cảm _ CẢM TÌNH

 • 完成

  かんせい _ Hoàn thành; làm xong _ HÒAN THÀNH

 • 間接

  かんせつ _ Gián tiếp; sự gián tiếp _ GIAN, GIÁN TIẾP

 • 完全

  かんぜん _ Toàn diện; đầy đủ _ HÒAN TÒAN

 • 乾燥

  かんそう _ Khô khan _ CAN TÁO

 • 感想

  かんそう _ Cảm nghĩ; cảm tưởng _ CẢM TƯỞNG

 • 観測

  かんそく _ Quan sát; đo đạc _ QUAN TRẮC

 • 寒帯

  かんたい _ Hàn đới; xứ lạnh _ HÀN ĐỚI, ĐÁI

 • 簡単

  かんたん _ Dễ; đơn giản _ GIẢN ĐƠN, ĐAN

 • 勘違い

  かんちがい _ Sự hiểu lầm; hiểu sai _ KHÁM VI(VĨ)

 • 官庁

  かんちょう _ Cơ quan chính quyền; bộ ngành _ QUAN SẢNH

 • 缶詰

  かんづめ _ Đồ hộp; lon đóng hộp _ QUÁN CẬT

 • 乾電池

  かんでんち _ Bình điện khô; pin khô; ác quy _ CAN ĐIỆN TRÌ

 • 関東

  かんとう _ Vùng Kantou _ QUAN ĐÔNG

 • 監督

  かんとく _ Đạo diễn; huấn luyện viên; quản đốc _ GIAM, GIÁM ĐỐC

 • 感動

  かんどう _ Cảm động; xúc động _ CẢM ĐỘNG

 • 観念

  かんねん _ Quan niệm; ý niệm _ QUAN NIỆM

 • 看板

  かんばん _ Bảng quảng cáo; thông báo _ KHÁN BẢN

 • 乾杯

  かんぱい _ Cạn chén;100% _ CAN BÔI

 • 看病

  かんびょう _ Sự chăm bệnh; chăm sóc bệnh _ KHÁN BỆNH

 • 管理

  かんり _ Quả lí; bảo quản _ QUẢN LÝ

 • 完了

  かんりょう _ Hoàn thành; kết thúc _ HÒAN LIỄU

 • 関連

  かんれん _ Kết nối; liên quan _ QUAN LIÊN

 • 漢和

  かんわ _ Tiếng Nhật lấy từ chữ Hán _ HÁN HÒA, HỌA

 • がい _ Hại; cái hại _ HẠI

 • 外交

  がいこう _ Ngoại giao; sự ngoại giao _ NGOẠI GIAO

 • 外国

  がいこく _ Nước ngoài; hải ngoại _ NGOẠI QUỐC

 • 外出

  がいしゅつ _ Đi nước ngoài; ra ngoài không có tại công ty _ NGOẠI XUẤT

 • 外部

  がいぶ _ Bên ngoài; về phía ngoài _ NGOẠI BỘ

 • 画家

  がか _ Hoạ sĩ; người vẽ tranh _ HỌA, HOẠCH GIA

 • がく _ Trán; cái trán _ NGẠCH

 • 学者

  がくしゃ _ Học giả; hiền triết _ HỌC GIẢ

 • 学習

  がくしゅう _ Học; nghiên cứu _ HỌC TẬP

 • 学生

  がくせい _ Học sinh; sinh viên _ HỌC SINH

 • 学年

  がくねん _ Năm học; niên khoá _ HỌC NIÊN

 • 学部

  がくぶ _ Khoa; nghành học _ HỌC BỘ

 • 学問

  がくもん _ Học vấn; sự học _ HỌC VẤN

 • 学力

  がくりょく _ Học lực; sự hiểu biết _ HỌC LỰC

 • 学科

  がっか _ Chương trình giảng dạy; môn học _ HỌC KHOA

 • 学会

  がっかい _ Giới khoa học;đại hội khoa học _ HỌC HỘI

 • 楽器

  がっき _ Nhạc cụ; nhạc khí _ NHẠC, LẠC KHÍ

 • 学期

  がっき _ Học kỳ _ HỌC KỲ

 • 学級

  がっきゅう _ Lớp học; cấp học _ HỌC CẤP

 • 学校

  がっこう _ Trường học _ HỌC HIỆU