Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k1p

Hán Tự 1k1p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Thả ngoài ra

 • Á châu á

 • Ao chỗ lõm

 • Hặc hạch tội

 • Hát quát mắng, đe dọa

 • Hách dọa nạt

 • Viên hàng rào

 • Kham chịu đựng

 • Nhân hôn nhân

 • Quả quả phụ

 • Úy đại úy

 • Hoạn bệnh nhân

 • Hoài hoài niệm

 • Quải bắt cóc

 • Quát bao quát

 • Hạch hạt

 • Quan quan tài

 • Khoản điều khoản

 • Xác cái vỏ, giáp xác

 • Phổ bến sông

 • Nhai bờ bến

 • Khát khát khô

 • Qua vòng xoáy

 • Tích bãi đất ven hồ, biển

 • Viên con khỉ

 • Mẫu mẫu ruộng

 • Dịch dịch bệnh

 • Họa tai họa

 • Giá kiếm tiền

 • Phữu hộp, can

 • Ông ông già

 • Ngu sợ hãi

 • Văn con muỗi

 • Hạt sắc nâu

 • Yết yết kiến

 • Hạt cai quản

 • Dật ẩn dật

 • Hãm vây hãm

 • Ngoa giày dép

 • Vần vần điệu