Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k2p

Hán Tự 1k2p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Hưởng hưởng thụ

 • Ngụy ngụy biện

 • Kiệt kiệt xuất

 • Huân huân chương

 • Ngâm ngâm thơ

 • Ngô nước Ngô

 • Hiềm hiềm khích

 • Nghi tiện nghi

 • Khoan nghỉ ngơi

 • Huyền dây cung

 • Cung cung kính

 • Khánh khánh thành

 • Hám đắng, khốn khổ

 • Huyền treo

 • Cự kháng cự

 • Hiệp kẹp vào

 • Nghĩ suy nghĩ

 • Hiểu bình minh

 • Khê thung lũng

 • Hiến hiến dâng

 • Cầm cái đàn

 • Kiểu nắn thẳng

 • Kì cờ vây

 • Cùng cùng cực

 • Củ qui củ

 • Kiển kén tằm

 • Hạm chiến hạm

 • Hành cái cuống

 • Khuẩn vi khuẩn

 • Huân hương thơm

 • Huỳnh huỳnh quang

 • Khâm cổ áo

 • Khiêm khiêm tốn

 • Cẩn cẩn trọng

 • Hoàn hoàn trả

 • Nhàn nhàn rỗi

 • Ngung góc, xó

 • Ngoan ngoan cố

 • Hiển hiển nhiên

 • Cơ đói