Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k3p

Hán Tự 1k3p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Tá phò tá

 • Hầu tước hầu

 • Tán cái ô

 • Nho nho nhã

 • Cương cứng

 • Toa dụ dỗ,sai khiến

 • Tự con cháu nối dõi

 • Tù ngục tù

 • Tể tể tướng

 • Kì phân nhánh

 • Sầu buồn bã

 • Khẩn khẩn khoản

 • Khảo tra khảo

 • Trọc ăn chay

 • Côn côn trùng

 • Tài trồng cây

 • Sạn giá để đồ

 • Giang con sông

 • Hồng to lớn

 • Câu cái hào nước

 • Tư phồn thịnh

 • Tất cây sơn

 • Tước tước hầu

 • Châu châu báu

 • Tỉ ấn của vua

 • Toái phá vỡ

 • Tác xúc tác

 • Chi chân tay người

 • Khẳng khẳng định

 • Xú mùi hôi, xú uế

 • Xà con rắn

 • Hành cái cân

 • Trá dối trá

 • Cống cống hiến

 • Dịch mậu dịch

 • Cấu mua bán

 • Già chặn, che

 • Chước châm chước

 • Tạc dấm ăn

 • Khốc khốc liệt