Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k4p

Hán Tự 1k4p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Tuấn tuấn tú

 • Thường bồi thường

 • Sung bổ sung

 • Chuẩn chuẩn tướng

 • Thặng thặng dư

 • Thăng thăng cấp

 • Thúc bác trai

 • Tự kể chuyện

 • Thần cái môi

 • Thục tư thục

 • Nhưỡng thổ nhưỡng

 • Tưởng tưởng thưởng

 • Tiêu buổi đêm

 • Thượng ngoài ra

 • Thứ thứ dân

 • Chương rực rỡ

 • Tuần tuần hoàn

 • Sao sao chép

 • Tuẫn chết theo

 • Trấp nước súp

 • Tân Bến cảng

 • Tịnh thanh tịnh

 • Thục hiền thục

 • Thiệp lịch thiệp

 • Sáp co lại

 • Chứng chứng bệnh

 • Tiêu Nitrat

 • Tiều đá ngầm

 • Tường cát tường

 • Túc nghiêm túc

 • Trang hóa trang

 • Tự cùng nhau

 • Thằng sợi dây

 • Tiêu chân dung

 • Tụng kiện tụng

 • Chiếu chiếu vua ban

 • Thù báo thù

 • Xú xấu xí

 • Nhưỡng lên men

 • Súng khẩu súng