Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k6p

Hán Tự 1k6p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Đình đình làng

 • Đãn tuy nhiên, nhưng

 • Trinh dò xét, trinh thám

 • Sắc sắc lệnh

 • Trình thuyết trình

 • Bình đơn vị đo

 • Đọa sa đọa

 • Trủng mô đất

 • Đích hợp pháp

 • Đình Triều đình

 • Điếu viếng thi

 • Triệt triệt để

 • Điệu truy điệu

 • Nọa lười biếng

 • Trừng trừng phạt

 • Thiêu khiêu khích

 • Đáp đưa lên, treo lên

 • Triệt triệt hạ, hủy bỏ

 • Trẫm danh xưng của vua

 • Bằng cái giá

 • Đống nóc nhà

 • Nê bùn đất

 • Thái thái bình

 • Tí ngâm, tẩm

 • Trạc tẩy rửa

 • Si si đần

 • Thiếu tầm nhìn

 • Trật trật tự

 • Đồng ống tre

 • Đĩnh cái thuyền nhỏ

 • Trung trung thực

 • Đằng sao chép

 • Trinh trinh tiết

 • Điệt thay phiên

 • Trục trục xuất

 • Đệ đệ trình

 • Để lâu đài

 • Điếu câu cá

 • Đà thồ hàng

 • Đằng tiến lên, nhảy