Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k8p

Hán Tự 1k8p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Bổng bổng lộc

 • Thiên thiên vị, sự lệch lạc

 • Bộc xưng tôi

 • Phẫu phẫu thuật

 • Ách tai ách

 • Duy duy nhất

 • Quật hang động

 • Biên tường rào

 • Bôn bôn ba

 • Vọng Sằng, càn

 • Lí lí lịch

 • Giáp vệ núi

 • Tệ tiền tệ

 • Dung xoàng xĩnh

 • Tệ tệ hại

 • Du ung dung

 • Du vui vẻ

 • Mạt lau, quét

 • Ma ma sát

 • Phác đánh nhau

 • Bốc chất phác

 • Liễu cây liễu

 • Phao bong bóng

 • Do do dự

 • Lị bệnh lị

 • Dũ chữa khỏi

 • Manh mù

 • Ma mài

 • Diêu cái bếp lò

 • Phưởng se tơ, se chỉ

 • La lưới, la bàn

 • Háo hao tổn

 • Dung dung hợp, hòa tan

 • Dụ giàu có

 • Bao khen ngợi

 • Dụ chỉ đạo

 • Biến phổ biến

 • Lạc bơ lạc

 • Minh khắc tên

 • Ma cây lanh, cây gai