Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1k13p

Hán Tự 1k13p

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • Minh tối, u minh

 • Dã nấu chảy

 • Bác bóc, gọt

 • Bột bột phát

 • Bộ mớm

 • Dụ nói bóng gió

 • Yêu yêu quái

 • Di khắp, đầy

 • Lạp lôi kéo

 • Niệm vặn, xoắn

 • Ban vết lốm đốm

 • Muội ngu muội

 • Chẩm cái gối

 • Phiếm tràn lan

 • Phiếm phù phiếm

 • Ốc rót, tưới

 • Dũng sôi sục

 • Bích hoàn mĩ

 • Dương lở loét

 • Mi lông mi

 • Mục hòa giải

 • Trứ cái đũa

 • Mạ mắng chửi, lăng mạ

 • Trửu khuỷu tay

 • Tất đầu gối

 • Miệt miệt thị

 • Tế che lấp

 • Lam màu chàm

 • Hồng cầu vồng

 • Phong con ong

 • Mật mật ngọt

 • Phó cáo phó

 • Mạo dung mạo

 • Lạt gian ác

 • Ám tối sầm

 • Phụ gò đất

 • Phản tên (Osaka)

 • Giáp cái má

 • Bính bánh dày

 • Miến mì sợi

 • Lữ bầu bạn

 • Lữ khớp, bể tắm

 • Lộng chế nhạo,bỡn cợt

 • Lật run rẩy

 • Lưu lưu li

 • Li pha lê, lưu li, ngọc đá xanh

 • Liệu rõ ràng, sáng sủa

 • Lung cái giỏ, cái lồng

 • Hiếp nách

 • Lộ hối lộ