Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k1p

Hán Tự 2k1p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Can cạn

 • Giới giới thiệu

 • Vĩ vĩ đại

 • Ngải sự cắt

 • Khuyến khuyên bảo

 • Hoại hủy hoại

 • Nhất số một

 • Áo bên trong

 • Uy uy quyền

 • Ảnh cái bóng

 • Ức kí ức

 • Giới cảnh giới

 • Tráp đối xử

 • Áp ấn, ép

 • Ác cầm, nắm

 • Viện chi viện

 • Hạ nhàn hạ

 • Hoan hoan hỉ

 • Hãn mồ hôi

 • Ô ô nhiễm

 • Vi hành vi

 • Yên khói

 • Hoạch săn bắt

 • Cam ngọt

 • Giai mọi người

 • Cá số đếm

 • Duy buộc

 • Vĩ vĩ độ

 • Duyên duyên phận

 • Dụ củ khoai

 • Quả hoa quả

 • Ỷ ỷ lại

 • Việt vượt qua

 • Giảo so sánh

 • Vi sai khác

 • Duyên chất chì

 • Nhuệ nhọn, sắc

 • Âm âm u

 • Ẩn ẩn dấu

 • Nhã nhã nhạc,thanh lịch