Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k2p

Hán Tự 2k2p

Last update 

bichngocvtc

Items (39)

 • Khâu ngọn đồi

 • Ngưỡng nhìn lên

 • Khuynh khuynh hướng

 • Nghi nghi lễ

 • Hung hung ác

 • Khước quá khứ

 • Cập phổ cập

 • Khiếu hét, kêu

 • Hàm nội hàm

 • Kì kì diệu

 • Khuất bất khuất, khuất phục

 • Cự to lớn

 • Cơ bao nhiêu

 • Ngự kính thưa,ngự uyển

 • Khủng khủng hoảng

 • Huệ ân huệ, ban phước

 • Hí vui, du hí

 • Cứ chứng cứ

 • Quật đào lên

 • Kích công kích

 • Hủ mục nát

 • Huống tình huống

 • Cuồng cuồng nhiệt

 • Hiệp hẹp

 • Hoàn tuần hoàn

 • Kỳ cầu chúc,cầu xin

 • Kế kế tục

 • Tao kéo tơ

 • Kiên bờ vai

 • Cước chân

 • Cật vặn hỏi

 • Cự cự li

 • Huy sáng

 • Nghênh nghênh đón

 • Giám gương

 • Hưởng ảnh hưởng

 • Khu tiến đến, chạy đến

 • Kinh kinh ngạc

 • Quỷ ma quỷ