Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k3p

Hán Tự 2k3p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Canh canh tân

 • Cảo bản thảo

  稿

 • Chấp chấp hành

 • Chi cỏ

 • Chi mỡ

 • Chỉ ý chỉ, chỉ dụ

 • Chử nấu

 • Cổ cái trống

 • Công công kích

 • Hạng hạng mục

 • Hằng vĩnh hằng

 • Hào hào nhoáng

 • Hiên mái nhà

 • Hoang hoang dã

 • Hỗ hỗ trợ

 • Hôn kết hôn

 • Hương hương thơm

 • Huyền huyền diệu

 • Kháng đối kháng

 • Khiển phái khiển, cử đi

 • Khoa khoa trương

 • Khô khô héo

 • Kiếm gươm

 • Kiêm kiêm nhiệm

 • Kiên kiên cố

 • Nhập dồn, nhồi nhét

 • Quyển khí quyển

 • Tải chất lên, vận tải

 • Tà mặt nghiêng

 • Tễ thuốc,dịch tễ

 • Thái sắc thái

 • Thảm bi thảm

 • Thích đâm thủng, chích

 • Thích giải thích

 • Thư giống cái

 • Tiếu nở hoa

 • Tỏa cái xích, phong tỏa

 • Tuế tuổi

 • Tử màu tím

 • Tứ thăm hỏi