Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k4p

Hán Tự 2k4p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Trượng trượng phu

 • Tỉnh cái giếng

 • Xâm xâm lược

 • Triệu triệu gọi

 • Xúy thổi

 • Tính họ(trong họ tên)

 • Tịch lặng yên

 • Tẩm ngủ

 • Tầm tìm kiếm, dò hỏi

 • Tận tận lực, đến cùng

 • Tuần tuần tra

 • Sàng cái giường

 • Chinh chinh phục

 • Thận thận trọng

 • Chấn chấn động

 • Tuần 10 ngày

 • Thị điều đúng thị phi

 • Chu sắc đỏ

 • Nhu mềm dẻo

 • Thực thực dân

 • Chiểu đầm lầy

 • Tẩm thẩm thấu, thấm nước

 • Thú săn bắt

 • Thú thú vật

 • Điệp cái chiếu

 • Thuẫn mâu thuẫn

 • Thuấn thoáng qua

 • Tú ưu tú

 • Xưng nhân xưng, danh xưng

 • Thiệu giới thiệu

 • Chu cái thuyền

 • Tân củi

 • Tập tập kích

 • Xúc xúc giác

 • Tường rõ ràng

 • Thú hứng thú

 • Trận trận địa

 • Nhu nhu cầu

 • Chấn địa chấn

 • Sức trang sức