Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k5p

Hán Tự 2k5p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Đan viên thuốc

 • Tục phong tục

 • Tăng tăng lữ

 • Chiếm chiếm lấy

 • Tức tức khắc

 • Thổ thổ ra

 • Thán ca thán

 • Đê con đê

 • Đạn viên đạn

 • Trưng đặc trưng

 • Sỉ xấu hổ

 • Phiến quạt

 • Đề đề kháng

 • Thác khai thác

 • Trích hái, trích xuất

 • Thế thay thế

  殿

 • Điện cung điện

  殿

 • Trầm trầm tĩnh

 • Trùng rộng lớn,trống trải

 • Trạch đầm lầy

 • Đạm thanh đạm

 • Thiêm thêm vào

 • Trích nhỏ giọt

 • Trừng làm sạch, thanh trừng

 • Trọc vẩn đục

 • Táo khô ráo

 • Trân quí hiếm

 • Đoan cực đoan

 • Nại nhẫn nại

 • Thoát cởi bỏ

 • Trí nhất trí

 • Súc gia súc

 • Tố tố cáo

 • Tặng tặng quà

 • Tích dấu tích

 • Khiêu khiêu vũ, nhảy lên

 • Đồ đường

 • Trì muộn

 • Tào ồn ào

 • Tiên tươi sống