Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k6p

Hán Tự 2k6p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Đảo bị đổ

 • Đáo đến nơi

 • Đường nước Đường

 • Tháp cái tháp

 • Nô nô dịch, nô lệ

 • Đèo núi đèo

 • Nhị số 2

 • Bỉ anh ta

 • Nộ tức giận,phẫn nộ

 • Não phiền não

 • Bạt rút ra

 • Phách vỗ tay

 • Ban vận chuyển

 • Đàm trời mây

 • Bôi chén

 • Đào cây đào

 • Bạc trọ lại

 • Độ vượt qua

 • Nồng nồng ấm

 • Bộc bộc phát

 • Bì mệt mỏi

 • Đạo đạo tặc

 • Bàn địa bàn

 • Đạo bông lúa

 • Đột đột nhiên

 • Phạm phạm vi

 • Phồn phồn thịnh

 • Phạt hình phạt

 • Đỗng cơ thể

 • Ban bình thường

 • Bạc nhạt

 • Phiến buôn bán

 • Đạp dẫm lên

 • Bối tiền bối

 • Bách bức bách

 • Đào chạy trốn, đào tẩu

 • Thấu trong suốt

 • Độn cùn

 • Đấu chiến đấu

 • Phát tóc