Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k7

Hán Tự 2k7

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Bàng bên cạnh

 • Mạo mạo hiểm

 • Phàm tầm thường

 • Thất đếm con vật

 • Phún phun

 • Phường phố phường

 • Bích bức tường

 • Diệu huyền diệu

 • Vĩ cái đuôi

 • Phong núi cao

 • Mạo mũ

 • Phúc chiều dày

 • Vi nhỏ,hiển vi

 • Mang bận rộn

 • Bố khủng bố

 • Mạn từ từ

 • Phất trả tiền

 • Bão ôm

 • Bổ bắt

 • Miêu miêu tả

 • Mẫn mẫn cảm

 • Phu trải lát

 • Phổ phổ biến

 • Bính cái chuôi

 • Tân bãi biển

 • Phù nổi lên

 • Mạn lãng mạn

 • Bồn cái khay

 • Miên ngủ,nhắm mắt

 • Mâu mâu thuẫn

 • Pháo khẩu pháo

 • Phương mỡ

 • Hủ cổ hủ

 • Phu da

 • Phố phố xá

 • Vũ nhảy, khiêu vũ

 • Bị bị hại

 • Phú phú quý

 • Tỵ tỵ nạn

 • Vụ sương mù