Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k8p

Hán Tự 2k8p

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  3downloads
 • image description
  1038puzzles solved
 • INSTALL

Items (36)

 • Dự ban cho

 • Liệt yếu kém

 • Nương con gái

 • Luyến tình yêu,luyến ái

 • Hoặc mê hoặc

 • Lự lưỡng tự

 • Lịch quyển lịch

 • Lan lan can

 • Lệ nước mắt

 • Dục tắm

 • Liệt mãnh liệt

 • Mãnh mãnh liệt

 • Liệu trị liệu

 • Lạp hạt nhỏ

 • Văn hoa văn

 • Lạc buộc

 • Võng cái lưới

 • Dực cái cánh

 • Oản cái tay

 • Yêu cái eo

 • Mậu bụi cây

 • Dự danh dự

 • Dao ca dao

 • Dũng nhảy múa

 • Dược nhảy

 • Lang con trai

 • Lân lân cận

 • Lệ nô lệ

 • Hùng giống đực

 • Li rời khỏi

 • Lôi sấm sét

 • Lộ sương mù

 • Lại ỷ lại, yêu cầu

 • Lệ đẹp,diễm lệ

 • Mặc tĩnh mịch

 • Linh tuổi