Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k9p

Hán Tự 2k9p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Ất can thứ 2

 • Xí xí nghiệp

 • Giai giai nhân

 • Quán đứng đầu

 • Khám trực giác

 • Tá bán sỉ

 • Ai bi ai

 • Hoán hô hoán

 • Khối tảng lớn, khối đá

 • Giá lấy chồng

 • Yến yến tiệc

 • Kì phân nhánh

 • Nhạc núi cao

 • Kị đố kị

 • Quái ma quái

 • Hối hối hận

 • Duyệt mãn nguyện

 • Khái hối tiếc

 • Úy an ủi

 • Quải treo

 • Hoán hoán đổi

 • Cảm dũng cảm

 • Giá giá treo

 • Khái khái niệm

 • Âu châu Âu

 • Ẩu ẩu đả

 • Hoạt trơn trượt

 • Viêm cháy lớn, bệnh viêm

 • Ổn yên ổn

 • Hoạch thu hoạch

 • Hoãn chậm rãi

 • Can gan

 • Hoa hoa mĩ

 • Vịnh làm thơ

 • Cai bao quát

 • Quán nhất quán

 • Quách thành quách

 • Duyệt kiểm duyệt

 • Cách ngăn cách

 • Ngạ đói