Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k10p

Hán Tự 2k10p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Kiệm tiết kiệm

 • Ngẫu ngẫu nhiên

 • Ngưng đóng băng

 • Hình hình phạt

 • Cát tốt lành

 • Khải làm sáng tỏ

 • Khiết ăn uống

 • Khiết hợp đồng

 • Ngu vui vẻ

 • Khổng Khổng Tử

 • Cô cô lập

 • Hạp Hẻm núi

 • Xảo tinh xảo

 • Ảo huyền ảo

 • Hồ vòng cung

 • Ngộ ngộ ra

 • Ngu ngu ngốc

 • Khế nghỉ ngơi

 • Yết niêm yết

 • Huề đi cùng

 • Cân đơn vị đếm

 • Kí đã

 • Khí quên, bỏ

 • Kì quân cờ

 • Khi Lừa dối

 • Hi hi sinh

 • Giáp thiết giáp

 • Khẩn khẩn cấp

 • Hiếp đe dọa

 • Cúc hoa cúc

 • Ngược ngược đãi

 • Hư hư không

 • Hiền khôn ngoan

 • Qũy quỹ đạo

 • Ngộ đãi ngộ

 • Cố thuê

 • Cố quay lại

 • Kị cưỡi ngựa

 • Kình cá voi

 • Kê gà