Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k11p

Hán Tự 2k11p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Thị người hầu

 • Thôi thôi thúc

 • Trái khoản nợ

 • Khắc khắc phục

 • Tước bóc vỏ

 • Tượng thợ

 • Khanh cái hố

 • Khẩn khai khẩn

 • Như ví như

 • Thọ tuổi thọ

  寿

 • Từ từ từ

 • Hận hận thù

 • Từ nhân từ

 • Hoảng khủng hoảng

 • Câu câu nệ

 • Khống khống chế

 • Trá ép

 • Toát chụp ảnh

 • Sát ma sát

 • Thi thực thi

 • Tạm tạm thời

 • Thù đặc thù

 • Thấp độ ẩm

  湿

 • Nhuận lợi nhuận

 • Ngục tù ngục

 • Tật bệnh tật

 • Ngạnh ương ngạnh

 • Chỉ phúc lợi

 • Cám xanh sẫm

 • Giảo vắt, thắt

 • Cương dây thừng

 • Tư hỏi

 • Xá xá tội

 • Trục trục xe

 • Tuân tuân theo

 • Tà yêu tà

 • Giao ngoại ô

 • Giếu lên men

 • Thác lẫn lộn, thác loạn

 • Hồn linh hồn