Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k12p

Hán Tự 2k12p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Thân căng ra, duỗi ra

 • Nhũng thừa

 • Song song phương , đôi

 • Chúc giao phó

 • Tế chú rể

  婿

 • Nương cô gái

 • Thẩm thẩm vấn

 • Tiếc nuối tiếc

 • Chưởng lòng bàn tay

 • Thố trừ ra

 • Nhiếp nhiếp chính

 • Xích đuổi, gạt ra

 • Thăng thăng chức

 • Tinh kết tinh

 • Tang cây dâu

 • Tiềm tiềm ẩn

 • Lại nông, cạn

 • Xúy đun, nấu

 • Tiêu tiêu điểm

 • Sinh hi sinh

 • Sở cơ sở

 • Tuệ bông lúa

 • Tịch quốc tịch

 • Túy tinh túy

 • Thô thô thiển

 • Thiện sửa, chữa

 • Xung xung đột

 • Suy suy nhược

 • Thỉnh thỉnh cầu

 • Nhượng nhượng bộ, nhường cho

 • Tân cay

 • Nhục lăng nhục

 • Toại toại nguyện

 • Túy say

 • Đĩnh cái khóa

 • Chung chuông

 • Trở cản trở

 • Tùy tùy tùng

 • Chích đơn vị đếm tàu

 • Tủy xương tủy