Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k13p

Hán Tự 2k13p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Xúc xúc tiến

 • Đông đông lạnh

 • Trác cái bàn

 • Triết triết học

 • Đồ sơn

 • Trụy trụy lạc

 • Đàn bệ, bục

 • Đoạt cướp đoạt

 • Đế thượng đế

 • Điêu điêu khắc

 • Đãi lười

 • Tăng ghét

 • Trạch lựa chọn

 • Trừu trừu tượng

 • Tảo quét dọn

 • Đấu bộ đấu

 • Lang thác nước

 • Trệ đình trệ

 • Súc gia súc

 • Trĩ thơ bé

 • Thất phòng

 • Đế ràng buộc

 • Thính thính giác

 • Đảm can đảm

 • Thai phôi thai

 • Táng an táng

 • Đại túi

 • Đính đinh chính

 • Thác ủy thác

 • Nặc đồng ý

 • Tặc côn đồ, hung ác

 • Siêu siêu phàm

 • Đãi đuổi, bắt

 • Tao bắt gặp

 • Chú đúc

 • Đoán rèn luyện

 • Trấn trấn áp

 • Trần trần thuật

 • Đào đồ sành sứ

 • Trú cư trú